สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Technology Evaluation and Certification Institute (DTEC)

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล  ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ประกอบ ทำ หรือนำเข้า เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ มีคุณภาพที่ดี  เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต/ประกอบขึ้นภายในประเทศให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินงานโดยยึดตามหลักสากล เป็นหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก.17065 จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการรับรองคุณภาพ ในขอบข่าย ดังนี้
สินค้าและบริการดิจิทัล
บริภัณฑ์ไอซีที
ดาตาเซนเตอร์
บริภัณฑ์ส่องสว่าง
เครื่องมือแพทย์
ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือทางอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์

โดยมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล ยังมีการให้บริการ

บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 (Product Inspection)

บริการเปรียบเทียบมาตรฐาน  
  (Standards Comparison)    

ให้คำปรึกษาจัดทำระบบงาน     
 มอก.- ISO/IEC 170XX       

  • บริการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการทดสอบ และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์  เฉพาะกลุ่มบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
  • อบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • เผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี  คุ้มค่า  และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
โดย

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
Tel:  0 2564 6900 ต่อ 2081-4
Email:  dtec@nectec.or.th

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email