การเสวนาเรื่องฟักทองพันธุ์ไข่เน่า : ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชน ( Community Genetic Sustainable: Case study Rotten Egg Pumpkin)

13:30 
- 15:00 น.
slices-of-pumpkins-and-whole-pumpkins

วิทยากร

รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี, คุณฑิฆัมพร กองสอน, คุณหทัยภัทร ชูศรีทอง and คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน มีเป้าหมายและความต้องการ  คัดเลือกพันธุ์ฟักทองพื้นเมือง เพื่อขอยื่นจดทะเบียนเป็นพันธุ์ฟักทองของจังหวัดน่าน (Geographical Indications หรือ GI)  และยื่นขอคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเพื่อเป็นสมบัติของชุมชน

โดยเลือก ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า ซึ่งเป็นฟักทองพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดน่านที่มีเนื้อสีเหลืองปนเขียวคล้ายสีของไข่เน่า  เพื่อนำมาปลูกเพื่อคัดพันธุ์ให้ได้พันธุ์ฟักทองที่มีความสม่ำเสมอ ทั้งรูปทรง รสชาติ และเนื้อสัมผัส ซึ่งฟักทองพันธุ์ไข่เน่าเดิมมีขาดความสม่ำเสมอในเรื่องดังกล่าว และมีความหลากหลายในเรื่องของรูปทรง และปริมาณผลผลิตที่ต่ำ

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด พัฒนากลุ่มเกษตรกร นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปถ่ายทอดเพื่อแก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพผลผลิตฟักทองของกลุ่มฯ โดยเห็นความสำคัญของ Bio economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อใช้ทรัพยากรชีวภาพของชุมชน วิเคราะห์สารสำคัญในฟักทองเพื่อหาจุดเด่นและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิต ไปจนถึงการแปรรูป เพื่อให้เกิดการผลิตฟักทองในระบบอินทรีย์แบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นิทรรศการออนไลน์ผ่าน Virtual Reallity

รับชมผลงานวิจัยและนิทรรศการจาก สวทช. แบบ ​Interactive.

กำหนดการสัมมนา:

13.30 -14.45 น.

การเสวนา เรื่อง ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า : ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชนโดย  

 • รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 • คุณฑิฆัมพร กองสอน
  ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่
 • คุณหทัยภัทร ชูศรีทอง
  เกษตรกร ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่
 • คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
 • คุณนายณัฐวุฒิ ดำริห์
  นักวิชาการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ผู้ดำเนินรายการ
14.45 – 15.00 น. ผู้เข้าฟังร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หมายเหตุ ห้องประชุมออนไลน์จะเปิดระบบ 15 นาทีก่อนเริ่มงาน

รวมรายการวิดิโอ

เกี่ยวกับวิทยากร

รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช
คุณฑิฆัมพร กองสอน
ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่
คุณหทัยภัทร ชูศรีทอง
เกษตรกร ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่
คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล

สัมมนาอื่นๆ ​: