การประชุมภาคีบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ (Focus group)

09:00 
- 12:00 น.
Artificial,Lung,Ventilation,Monitor,In,The,Intensive,Care,Unit.,Nurse

วิทยากร

คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์, คุณกฤษณา แซ่เฮ้ง, ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์, ดร.อภิรดี ขาวเธียร, คุณนาวา จันทนสุรคน, คุณเฉลิมพล ตู้จินดา, คุณรัตนา วรปัสสุ, คุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย, ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร and คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์

การประชุมภาคีบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์

การสัมมนาและ focus group ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (NSTDA Annual Conference: NAC2022) ภายใต้แนวคิดหลักพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ในการประสานความร่วมมือภาครัฐด้วยกลไกการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมด้านการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ใช่มาตรการทางเงินและ การสนับสนุนด้านการเงินและอื่นๆ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการขยายผลเชิงพาณิชย์ให้กับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพและการแพทย์ และมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบกลไกการสนับสนุนภาครัฐในการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ ตั้งแต่การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรการรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การสามารถสร้างความเชื่อมั่นในผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้

กลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้าร่วมกิจกรรม

1. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์
2. นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์
4. ผู้สนใจทั่วไป

นิทรรศการออนไลน์ผ่าน Virtual Reallity

รับชมผลงานวิจัยและนิทรรศการจาก สวทช. แบบ ​Interactive.

กำหนดการสัมมนา:

09.00 – 09.10 น.

กล่าวเปิดงานการประชุมภาคีบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ
โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์

09.10 – 10.30 น.

การบรรยาย กลไกภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ประกอบด้วย
กลไกกลุ่มที่ 1 การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 • Thailand Business Innovation Research: TBIR – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  โดย คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์
  ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • การสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้กรอบการแพทย์ – หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
  ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

กลไกกลุ่มที่ 2 การส่งเสริมด้านการเข้าสู่ตลาดภาครัฐ และการส่งเสริมการลงทุนที่ไม่ใช่มาตรการทางเงิน

 • มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) – สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  โดย คุณอภิรดี ขาวเธียร
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • โครงการ Made in Thailand (MiT) การขอรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  โดย คุณนาวา จันทนสุรคน
  ประธานคณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนพัสดุที่ผลิตในประเทศ
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โครงการ Merit based Incentives สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  โดย คุณกฤษณา แซ่เฮ้ง
  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการแพทย์)
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อสร้างตลาดภาครัฐ – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  โดย คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กลไกกลุ่มที่ 3 การสนับสนุนด้านการเงินและอื่นๆ ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

 • โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
  โดย คุณรัตนา วรปัสสุ
  ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
 • โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  โดย คุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
  ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance program: ITAP) การพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  โดย ดร. นันทิยา วิริยบัณฑร
  ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
  และคุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์
  ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า (AMI) ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP)
  สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.30 – 11.45 น. Focus Group เพื่อการรับฟังความคิดเห็นใน 3 กลุ่มกลไกการสนับสนุน
11.45 – 12.00 น. สรุปความคิดเห็นของ 3 กลุ่มกลไกการสนับสนุน

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์
ผู้จัดการอาวุโส สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) – Thailand Business Innovation Research: TBIR
คุณกฤษณา แซ่เฮ้ง
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการแพทย์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) - หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ดร.อภิรดี ขาวเธียร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
คุณนาวา จันทนสุรคน
ประธานคณะอนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนพัสดุที่ผลิตในประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณรัตนา วรปัสสุ
ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
คุณอุกฤช กิจศิริเจริญชัย
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ at สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร
ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์
ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สัมมนาอื่นๆ ​: