ผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่ป่วยจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือเป็นโรคทางระบบประสาททำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องมีคนดูแล การนอนติดเตียงอาจทำให้การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การสระผมที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องทำได้ไม่สะดวกนักส่งผลลบต่อสุขอนามัยของผู้ป่วย ดังนั้นการใช้รถเข็นสระผมก็จะช่วยให้การสระผมทำได้สะดวกมากขึ้น ผู้ป่วยก็มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี

  • มีระบบปั้มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
  • มีถังเก็บน้ำดีและถังเก็บน้ำเสีย
  • สามารถปรับความสูงของอ่างสระผมได้
  • สามารถต่อปลั๊กเครื่องเป่าผม 12V แบบพกพาได้
  • เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาลผู้สูงอายุ และตามที่พักอาศัย

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903002505 เรื่อง เครื่องสระผม วันที่ยื่นคำขอ 27 ก.ย. 2562
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่ 1902003907 เรื่อง อ่างสระผม วันที่ยื่นคำขอ 27 ก.ย. 2562

สถานภาพของผลงานวิจัย 

  • ต้นแบบระดับ pilot scale

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

นักวิจัย
ดร.ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
นายแพทย์วุฒิพงษ์ ฐิรโฆไท
นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร
นางสุดาสวรรค์ ตรรกทวีผล
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

    •  

เอกสารประกอบการบรรยาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

กุลภัทร์ เฉลิมงาม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

นิทรรศการอื่นๆ :