NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.

 

< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้อง CC-405 อาคาร 14 (อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี_______________________________________________________________________________________________________________________________

          ปัจจุบันการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น และได้รับความสนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ดังนั้นการส่งเสริมผลงานนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ จึงจำเป็นต้องขออนุญาตโดยการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย อย. ได้จำแนกผลิตภัณฑ์สุขภาพออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด  อนึ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จึงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากงานวิจัยผ่านการรับรองก่อนนำไปผลิตหรือจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ การขอขึ้นทะเบียน อย.  กฎหมายและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบ ในงานเสวนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียน น่ารู้ กับ อย.”  

กำหนดการ

13:30 – 13:50 น.

กล่าวเปิดงาน โดย ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

รอง ผพว. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

13:50 – 14:30 น.

แนะนำหน่วยงาน อย. และหลักการขึ้นทะเบียนทั่วไป

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

14:30 – 15:00 น.

มาตรฐานอาหาร การจำแนกประเภทของอาหาร ข้อมูลที่จำเป็นในการขอขึ้นทะเบียนอาหาร

โดยผู้เชี่ยวชาญ มาลี จิรวงศ์ศรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหารและยา สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15:00 – 15:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15:15 – 15:45 น.

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย
ภก. วิทวัส วิริยะบัญชา

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด (งานประเมินทะเบียนยาชีววัตถุ)
สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15:45 – 16:15 น.

หลักการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และ กฎหมายเครื่องมือแพทย์

ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบังคับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

16:15 – 16:30 น.

ถาม-ตอบ