NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม : เทคโนโลยีทันตกรรมแห่งอนาคต (Digital Dentistry: The Future is Now)

< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม : เทคโนโลยีทันตกรรมแห่งอนาคต
Digital Dentistry: The Future is Now
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14:00 – 16:30
ห้องประชุม CC-306 อาคาร 14 (อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

_______________________________________________________________________________________________________________

    ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม (Digital Dentistry) มาช่วยบูรณะสุขภาวะของช่องปากจากการสูญเสียฟัน สำหรับการบดเคี้ยวในผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วยเทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน่วยงานวิจัยได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทางทันตกรรม หรือ DentiiScan 2.0 (เดนตีสแกนรุ่น 2.0) ขึ้นและติดตั้งให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2558 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและผลักดันการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยให้มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง DentiiScan 2.0 ใช้งานในโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 7 แห่ง อีกทั้งเครื่องดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพของเครื่องให้สามารถแข่งขันกับเครื่องจากต่างประเทศได้

     สวทช. ร่วมกับทีมทันตแพทย์ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ในการนำข้อมูลสามมิติที่ได้จากเครื่อง DentiiScan มาช่วยในการวางแผนและการฝังรากฟันเทียม (Dental Implant) ตลอดจนการใส่ฟันปลอมเซรามิกส์ชนิดยึดติดแน่นด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (Dental CAD/CAM/CNC) ที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ ซึ่งเป็นการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ทำให้เกิดการใชงานเทคโนโลยีทางการแพทยและทันตกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศ ซึ่งจะเป็นการให้บริการทางทันตกรรมในอนาคตด้วยเครื่อง DentiiScan ที่ผลิตได้โดยคนไทย และมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สวทช. จึงได้จัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม (Digital Dentistry)

กำหนดการ

14.00 - 14.10

กล่าวเปิด โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ < < Presentation > >

14:10 – 14.25

นวัตกรรม Digital Dentistry ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย

โดย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส สวทช.

14.25 – 14.45

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Digital Dentistry ทางคลินิก

โดย รศ.ดร.ทพ.ปฐวี คงขุนเทียน

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.45 – 15.00

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.10

การเสวนา ประสบการณ์การใช้เครื่อง DentiiScan  และนวัตกรรม Digital Dentistry

ทพ.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง             คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.จริยา บุญราศรี                   โรงพยาบาลแพร่

ทพญ.วรางค์รัตน์ เศวตศิลป์           โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ทพญ.แอนจิรา ถานะวุฒิพงค์         โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ < < Presentation > >

ทพ.พรชัย ไตรยราช                    โรงพยาบาลสกลนคร

ทพ.สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์         โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ทพ.วีลาภ ครองลาภเจริญ             โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ผู้ดำเนินการเสวนา ดร. กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป  นักวิจัยอาวุโส สวทช.

16.10 – 16.30

สรุปการการเสวนา