NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล

< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น.
ห้องสัมมนา 305 อาคาร 14 (อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

      ปัญหาโรคสมองเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในสังคมผู้อายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวจำนวนมาก การเสวนานี้เป็นเวทีที่จะให้ความรู้ และไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การดูแลที่เหมาะสม และเล่าถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยการดูแล โดยการผสมผสานองค์ความรู้สหสาขาทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การออกแบบและวิศวกรรม

 

กำหนดการ
13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนและทำกิจกรรมทดสอบความจำบริเวณหน้าห้องสัมมนาฯ
13:30 - 15:30 น.

การเสวนา “ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล”
     - โรคสมองเสื่อมคืออะไร ป้องกันและรักษาได้หรือไม่
     - โรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมต่างกันอย่างไร
     - โรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอย่างไร
     - ผลกระทบต่อผู้สูงอายุและครอบครัวคืออะไร
     - ควรดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไร
     - นวัตกรรมอะไรบ้าง ที่ใช้ช่วยในการดูแล

ผู้ร่วมเสวนา
     - ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน
       หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     - อ.พญ. ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์
       แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
     - คุณสุภาพร หันชัยเนาว์
       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา
     - ดร. สิทธา สุขกสิ
       นักวิจัยด้าน Human-centric design ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

15:30 - 16:00 น.

ตอบคำถามจากผู้ฟังเสวนา