NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - เกษตรกรปรับตัวอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0


< < สรุปประเด็นสัมมนา > >

เกษตรกรปรับตัวอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13:30 – 16:30 น.
ห้องประชุม CC-Auditorium อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

     “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น’ การเกษตรยุค 4.0 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเกษตรแบบเดิม นำนวัตกรรม การบริหารจัดการพื้นที่ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้เกิดการพัฒนาและการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงไปสู่การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

      ในการจัดเสวนาครั้งนี้ สวทช. ได้เชิญเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เกิดตลาดและกลุ่มผู้บริโภค มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้เกิดการนำไปใช้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตร ต่อไป

กำหนดการ
13:30 - 14:00 น. ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์
คุณศิริวิมล  กิตะพาณิชย์
14:00 - 14:30 น. แมลงอบกรอบไฮโซผลิตภัณฑ์แปรรูปแมลงเชิงนวัตกรรม
คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์
14:30 - 14:40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
14:40 – 15:10 น. กล้วยหอมทอง คิงฟรุทส์
คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ และคุณเสาวณี วิเลปะนะ
15:10 – 15:40 น. เจ้าชายผัก สวนผักกลางกรุง
คุณนคร ลิมปคุปตถาวร
15:40 - 16:30 น. เสวนา ถาม-ตอบ