Asian Herb in Space (AHiS)

สวทช. ได้ริเริ่มความร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยเล็งเห็นว่า ประเทศไทยควรจะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่ใช้สภาวะแวดล้อมไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสร้างความตื่นตัวให้แก่เยาวชน นักวิจัยและสาธารณชน เกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ และสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำในการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2562 องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ได้เปิดโอกาสให้ สวทช. เข้าร่วมโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาการปลูกพืชบนอวกาศเพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในอนาคต

โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

  1. Space Experiment Program | การทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil)
    เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การเพาะปลูกโหระพา โดยเมล็ดพันธุ์และชุดทดลองได้รับจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น เพื่อเปรียบเทียบผลการปลูกระหว่างบนพื้นโลกกับการปลูกบนอวกาศในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคู่มือ พร้อมข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอจากสถานีอวกาศนานาชาติ
  2. Space Travel Seeds Program | เมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์อวกาศ (Cassia fistula seeds)
    ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ที่แสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นไทย ทาง สวทช. จึงได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ จำนวน 370 เมล็ด ให้กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น โดยจะเก็บรักษาบนสถานีอวกาศนานาชาติ ในเดือนธันวาคม 2562 เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะส่งกลับลงมายังพื้นโลก และส่งมอบให้กับ สวทช. เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์จากอวกาศให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์ต้องการรับเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์อวกาศ เพื่อการปลูกในพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
  • ติดตามการสมัครเข้าร่วมโครงการได้เร็วๆ นี้

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่อีเมล jaxathailand@nstda.or.th