วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์ประชุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจ (Mission)

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้บริการสถานที่จัดงานด้วยมาตรฐานระดับประเทศและ
อาเซียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม