รับสมัครผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP – CC)

ด้วยฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้มาใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ และบริหารจัดการห้องอาหาร Science Cafe เพื่อใช้ในการรับรองผู้บริหาร พนักงาน สวทช.
ผู้ประกอบการในประชาคม อวท. และลูกค้าทั่วไปโดยร้านอาหารตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อาคาร14)
พื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง

ขอเชิญผู้ประสงค์จะให้บริการดังกล่าว ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ
ณ ห้อง CC-411 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(อาคาร 14)
หรือส่งเอกสารสมัครทาง e-mail : orathai@nstda.or.th ภายในเวลา 16.00 น.

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาขั้นต้น ในวัน 10 พฤศจิกายน 2565
– ผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาขั้นต้นนำเสนอผลการดำเนินงานและประสบการณ์ของผู้สมัคร
แผนการดำเนินงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
สวทช.จะประสานงานนัดวันและเวลานำเสนอแผนการดำเนินงานของแต่ละร้านอีกครั้ง
– คณะกรรมการฯ อาจจะขอสำรวจสถานที่ให้บริการที่เป็นสำนักงานใหญ่
– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
👉 ทาง website ของ สวทช. ที่ http://www.nstda.or.th
👉 ทาง website ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่ http://www.sciencepark.or.th
👉 ทาง website ของศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ที่ http://www.nstda.or.th/tcc
👉 Facebook ที่ https://www.facebook.com/TSPConventionCenter/

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ ดังนี้
👉 Download เอกสารใบสมัครได้ที่นี่ เอกสารใบสมัคร
👉 Download รายละเอียดแนบท้ายประกาศได้ที่นี่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่คุณอรทัย ภักดี โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6031 มือถือ 084-649-7400 e-mail : orathai@nstda.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565