CanSat คืออะไร?

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จาลองการทางานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม

การปล่อยแคนแซท จะใช้จรวดยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า หรือใช้ Drone, บอลลูนปล่อยลงมาจากที่สูง ในระดับหลายร้อยเมตร ตัวแคนแซทเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้ว ก็จะกางร่มโดยอัตโนมัติ และระบบต่างๆ จะเริ่มทางาน เช่น บันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ ระบุตาแหน่งพิกัดของตัวแคนแซท วัดอุณหภูมิและความดันอากาศ สามารถรับส่งข้อมูลได้ทันทีผ่านผ่านอุปกรณ์ไร้สายส่งสู่อุปกรณ์รับสัญญาณภาคพื้นดิน