ประชุมหารือ โครงการ National Space Exploration Phase 3 ครั้งที่ 1/2561

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโครงการ National Space Exploration ได้มีการจัดประชุมหารือ โครงการ National Space Exploration Phase 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีทีมนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก จากการส่งข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2560 และปี2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยหัวข้อวิจัยดังนี้

1. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน-สารยับยั้ง และโปรตีน-โปรตีนสำหรับการพัฒนายาต้านมาลาเรีย
โดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ และคณะนักวิจัย จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

2. อาหารไทยไปอวกาศ
โดยคุณกฤษณ์ คุนผลิน และคณะนักวิจัย จากบริษัท ZIGNATURE MARKETING CO.,LTD

3. ผลของสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงต่อการผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis
โดย ดร. สุวิมล เจตะวัฒนะ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ฐิติกร มหิสนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. ระบบพยุงชีพที่ยั่งยืนจากไข่น้ำสำหรับการสำรวจอวกาศในอนาคต
โดย ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

5. เครื่องพิมพ์สามมิติผลิตอาหารในอวกาศ
จากบริษัท Space Zab Co. Ltd.

ร่วมกับ GISTDA และ สวทช. นำโดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้)
และ ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู (หัวหน้าโครงการ National Space Exploration)

ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ในการสร้างห้องปฏิบัติการที่จะใช้ในการทดลองจากพื้นโลกก่อนการส่งขึ้นไปยังสภาวะอวกาศ และร่วมออกแบบชุดทดลองของผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนที่จะส่งงานวิจัยขึ้นไปยังอวกาศภายในปี พ.ศ.2562 และยังได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนผลักดันงานวิจัยไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ทางคณะผู้จัดการประชุม ขอขอบคุณพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Nutdanai Thammasit
Dissemination Technical Officer
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)

สอบถามรายละเอียดของโครงการ
E-Mail : nse@gistda.or.th
หรือทาง facebook : National Space Exploration