กว่าจะได้เป็นนักบินอวกาศญี่ปุ่น ยากขนาดไหน?

สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบและได้รับคัดเลือกมาเป็นนักบินอวกาศของญี่ปุ่นนั้น จะถูกรับเข้ามาเป็นพนักงานขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ โดยประมาณการดังนี้

・จบปริญญาตรี อายุ 30 ปี ฐานเงินเดือน 300,000 เยน 💴

・จบปริญญาตรี อายุ 35 ปี ฐานเงินเดือน 360,000 เยน 💴

นอกเหนือจากเงินเดือนตามข้างต้นแล้ว ยังได้รับสวัสดิการต่างๆ และโบนัสอีกปีละ 2 ครั้ง

โดยทั่วไป รายได้ต่อปีของนักบินอวกาศของ JAXA อยู่ที่ประมาณ 5-10 ล้านเยน (1.5-3 ล้านบาท)

คุณนาโอโกะ ยามาซากิ (Naoko YAMAZAKI) นักบินอวกาศหญิงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีรายได้จริงต่อปีประมาณ 8 ล้านเยน 💴
ในอดีตที่ผ่านมา การสอบคัดเลือกนักบินอวกาศของญี่ปุ่น ถูกจัดขึ้นมา 5 ครั้ง ซึ่งการสอบคัดเลือกครั้งที่ 5 ห่างจากการสอบคัดเลือกครั้งที่ 4 ถึงสิบปี โดยในแต่ละครั้ง มีผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก (รายละเอียดตามตาราง)
 
ในการสอบคัดเลือกครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 2009 ช่วงอายุของผู้ที่มาสมัคร คือ 30 ถึง 40 ปี คิดเป็นอัตราส่วนอยู่ที่ 68% มีผู้สมัครเพศหญิง 124 คน นับเป็นครั้งแรกที่มีจำนวน

ผู้หญิงสมัครเกินหนึ่งร้อยคน (ไม่มีการจำกัดอายุผู้สมัคร แต่ตามสถิติในอดีตจะอยู่ในช่วงอายุะหว่าง 26-46 ปี)

อ้างอิงข้อมูล : เพจ Mister JAPAN