วิดีโอสรุปภาพรวมโครงการ Asian Try Zero-G 2018

นักบินอวกาศญี่ปุ่น คุณ Norishige Kanai ได้ทำการทดลอง จำนวน 8 การทดลอง บน Kibo Module สถานีอวกาศนานาชาติ ตามข้อเสนอแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของ Kibo-ABC (https://www.aprsaf.org/initiatives/kibo_abc)

ในส่วนของประเทศไทย ดำเนินการโครงการโดย NSTDA – สวทช. และ GISTDA