โครงการ 2016 International Space Camp

ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2559
ณ เมืองแดจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี

สทอภ. ได้ดำเนินการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 2016 International Space Camp ซึ่งจัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) โดยคัดเลือกเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ไปเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรมศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป นอกจากนี้เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้แทนเยาวชนจากนานาประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้มีระเบียบวินัยในการทำงาน รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานเป็นกลุ่ม
 3. เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อนำไปเข้าร่วมการแข่งขันผลงานระดับเยาวชนต่อไป

เกณฑ์การประเมิน

 • ด้านวิชาการ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ/ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • ด้านสังคม ความเป็นผู้นำ/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือให้ความร่วมมือ/การยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น/การกล้าแสดงออก
 • ด้านการให้ความร่วมมือกับ สทอภ. มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ สทอภ. (ส่งบทความ)/มีทัศนะคติทีดีต่อเทคโนโลยีอวกาศ

ตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรม GISTDA SPACE CAMP จำนวน 6 คน

 1. เด็กหญิงศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์    โรงเรียนไทยคริสเตียน
 2. เด็กชายธัฐไท ศักดิ์กำจร               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 3. เด็กชายภูมิธเนษฐ ชำนาญเวช     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 4. เด็กหญิงวริศา ใจดี                        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. เด็กชายวศิน ยืนยงวศิน                 โรงเรียนเทพศิรินทร์
 6. เด็กหญิงวริศรา สุทัศนทรวง          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559

ค่ายเยาวชนอวกาศนานาชาติวันนี้เด็กไทยของเราเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและปล่อยจรวด (building rocket parachute) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนประกอบโมเดลจรวดขนาดเล็ก และส่งขึ้นสู่ความสูงประมาณ 5-6 เมตร โดยการแข่งขันจะวัดกันตรงที่จรวดที่ปล่อยร่มชูชีพและกางออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด และร่วงสู่พื้นด้วยความเร็วคงที่ ผลปรากฏว่ามีผู้แทนเยาวชน 3 คน จาก 3 ประเทศที่ได้รับรางวัล คือ ประเทศจีน ประเทศรีลังกา และประเทศไทย โดยน้องข้าวมอลต์

2

3  4

1

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 KARI ได้จัดกิจกรรมเล่นและเรียนรู้ให้กับเยาวชนจากนานาชาติ รวมถึงเยาวชนจากประเทศทั้ง 6 คน โดยช่วงเช้าพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตดั่งเดิมของคนเกาหลีในอดีต ณ Korea Folk Village ทำให้เยาวชนไทยทั้งหกคนเข้าใจและรู้จักคนเกาหลีมากขึ้นผ่านการบรรยายของไกด์ท้องถิ่นและการแสดงศิลปะวัฒธนธรรม และในช่วงบ่ายพาไปเล่นปลดปล่อยพลังงานที่ Gwacheon National Science Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่รวมแรงบันดาลใจด้านอวกาศโดยเฉพาะ ด้านในน้องๆไ้ดสัมผัสกับเทคโนโลยีอวกาศมากมาย อาทิเช่น ห้องปฎิบัติการควบคุมการปล่อยจรวดจำลอง International Space Station จำลอง จรวดนำส่ง ชุดนักบินอวกาศ กลไกไอพ่นจรวดนำส่ง รวมถึงได้เล่นกับเครื่องเล่น Gyroscope แบบสามที่นั่ง และอื่นๆอีกมากมาย ช่วงสุดท้ายของวันเยาวชนได้ชมภาพยนต์เรื่อง “Dream to fly” ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการการของอากาศยานที่ทำให้มนุษย์สามารถบินได้ซึ่งต้นกำเนิดนั้นเริ่มต้นมาจาก “ความฝัน”

6  5

       วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

วันสุดท้ายของค่าย 2016 International Space Camps ทาง KARI ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนทุกคนได้ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของเทคโนโลยีอวกาศ ได้แก่วิธีกำจัดขยะอวกาศที่มีประสิทธิภาพและการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอวกาศ ซึ่งเยาวชนทุกคนล้วนขมักเขม้นระดมความคิดจากประสบการณ์และความรู้ที่เก็บเกี่ยวมาตลอดค่ายผสมผสานกับจิตนาการของเด็กๆเอง ผลงานที่ได้นับว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่กลุ่มนักศึกษาวิศวกรรมอวกาศไม่น้อย และในตอนท้ายแต่ละกลุ่มต้องนำเสนอไอเดียหน้าห้องประชุม ซึ่งมีตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน 2 คนคือ น้องใบปาล์มและน้องไอซี รับหน้าที่ตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอ สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือซึ่งทั้งมีจำนวนสามทีมที่มีเยาวชนไทยเข้าไปมีส่วนร่วม ได้รับการโหวตจากทุกคนในห้องให้เป็นทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ และนำเสนอได้ประทับใจ โดยกลุ่มของน้องใบปาล์มได้รับรางวัลชนะเลิศ และกลุ่มของน้องไอซีและน้องทะเลได้รับรางวัลที่สองร่วมกัน เป็นอันจบภารกิจของเยาวชนไทยในเวทีนานาชาติอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อย่างน่าประทับใจ โดยน้องๆเยาวชนไทยทั้ง 6 คนจะเดินทางด้วยสายการบินไทยถึงประเทศไทยวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:50 น.

7  10

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทอภ.