กำหนดการ

NSTDA Investors’ Day 2018

ภายในงาน Thailand Tech Show 2018

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
Session A (ช่วงเช้า)
09.00 – 09.05 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

09.05 – 09.10 น.

กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2018

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

      ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

09.10 – 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน NSTDA Investors’ Day 2018 

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09.15 – 09.20 น.

พิธีเปิด NSTDA Investors’ Day 2018

09.20 – 09.45 น.

กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

09.45 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)”

โดย ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล

     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.30 – 12.20 น.

Investment Pitching Session (นำเสนอผลงานละ 7 นาที)

-  ผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน

-  ผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 7 ผลงาน 

12.20 – 12.30 น.

ช่วงการโหวตให้คะแนน และพิธีมอบรางวัล

- ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)

- ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment)

12.30 – 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ

Session B (ช่วงบ่าย)
14.00 – 15.00 น.

เสวนาพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Disruptive Technology to Smart Farming) โดย

น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว     

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร 

นายปัญญวัฒน์ ฉัททันต์รัศมี     

Expert – Innovation for Business บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์     

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด 

ดำเนินรายการโดย :     

ดร.วงศกร พูนพิริยะ

ผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยเซนเซอร์์และระบบสมองกลอัจฉริยะ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.10 – 16.10 น.

เสวนาพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต (Disruptive Technology : Food for the Future) โดย

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ     

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดร.ศุภเกียรติ คำบุทอง           

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด 

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน           

รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

ดำเนินรายการโดย :     

ดร.กิตติชัย ราชมหา

หัวหน้าภาควิชาการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

Session C (One-on-One Matching)
14.00 – 17.00 น.

การเจรจาธุรกิจกับ 5 ผลงานเด่นของ สวทช. (One-on-One Matching)