เสวนาพิเศษ Disruptive Technology เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ไหม? กับ 2 เสวนาที่ห้ามพลาด!

Disruptive Technology to Smart Farming เทคโนโลยีพลิกเกษตรไทยเป็นเกษตรอัจฉริยะ : เทคโนโลยีจะช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตหรือลดการสูญเสียได้อย่างไร?

Disruptive Technology : Food for the Future เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต : เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในไทยได้อย่างไร?
สวทช. ผนึกพลังกับหน่วยงานพันธมิตรจากทั่วประเทศ

นำผลงานเด่นมานำเสนอในรูปแบบ Pitching ภายใน 7 นาที เพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจผลงานเทคโนโลยีพร้อมขาย ได้มารับฟังจากนักวิจัยเจ้าของผลงาน พูดคุย และเจรจาต่อรอง (one-on-one matching) เพื่อนำผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และร่วมค้นหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) ของงาน NSTDA Investors' Day 2018 จากผลงานเด่นที่ร่วมนำเสนอ

ความเป็นมา

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดงาน NSTDA Investors’ Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

สำหรับงาน NSTDA Investors‘ Day 2018 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดย สวทช. พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานพันธมิตร และมหาวิทยาลัยเครือข่าย มาร่วมนำเสนอผลงานบนเวที (Investment Pitching) นอกจากนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมการบรรยาย 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง การบรรยายและเสวนาวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ การเจรจาธุรกิจ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งการบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ของ สวทช.

 • NSTDA Objective image

  จุดมุ่งหมาย

  เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสเข้าถึง เลือกซื้อ หรือลงทุน ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อนำไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

 • NSTDA Target image

  กลุ่มเป้าหมาย

  1. นักลงทุนจากสถาบันการเงิน

  Venture capitalists และ Angel fund

  2. นักลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม

  3. ผู้ประกอบการธุรกิจ

  4. ผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • NSTDA Information image

  สอบถามข้อมูล

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  Call Center : 0-2564-8000
  Email : tts2018@nstda.or.th