กำหนดการ
กำหนดการ Thailand Tech Show 2019
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
8:30

8:30

- - -
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9:00

9:00

9:05


9:15

- - -
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand Tech Show 2019
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
      ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- - -
กล่าวเปิดงาน Thailand Tech Show 2019
โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


- - -
พิธีเปิด Thailand Tech Show 2019 พร้อมถ่ายภาพ

9:20

กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

9:45

การบรรยายเรื่อง " 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) "
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10:00

10:30

NSTDA Investors' Day 2019: Investment Pitching (นำเสนอผลงานละ 7 นาที)
ผลงานเด่นของ สวทช.          5 ผลงาน
ผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 6 ผลงาน

พร้อมร่วมโหวตให้คะแนน และมอบรางวัล
ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)
ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment)
11:00
12:00

12:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ
13:00

13:30

การสัมมนาหัวข้อ “การวิจัย และ การสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต”
แนวโน้ม ทิศทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
     ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นโยบายขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
     รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

Smart Hospital เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาล
โดย นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษา
โดย นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

14:00

14:00

NSTDA Investors' Day 2019: การเจรจาธุรกิจกับ 5 ผลงานเด่น สวทช. (One-on-One Matching)
15:00
16:00
17:00
กำหนดการ Thailand Tech Show 2019
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
8:30
9:00

09:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.30

การสัมมนาหัวข้อ "Lifestyle กับ ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่"
ทิศทาง แนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภคในอนาคต
โดย คุณปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
     ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
     รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย)และผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

นวัตกรรม พรีเดียเวล เครื่องดื่มมีสารอาหารครบ 5 หมู่ โซเดียมต่ำ
โดย คุณเดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ
     พยาบาลโภชนบำบัด ศูนย์โภชนโปรเวล

"ไข่ออกแบบได้" สร้างระบบและการปฏิรูปธุรกิจเกษตรและอาหาร
โดย น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด
10:00
11:00
12:00

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ
13:00

13.30

การสัมมนาหัวข้อ "พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ"
ทิศทางแนวโน้มนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต
โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
     นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฎิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

นโยบายสนับสนุนด้านพลังงานของประเทศ
โดย คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์
     รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นวัตกรรมด้านพลังงาน กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย คุณออมสิน ศิริ
     ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ
โดย คุณอัจฉรา ปู่มี
     ผู้บริหาร บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

14:00
15:00
16:00
กำหนดการ Thailand Tech Show 2019
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
"Technology Pitching"
เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาย่อยที่ 1 (Lotus Suite 5,6)
8:30
9:00
10:00

10:00

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองที่ให้สารต้านภูมิแพ้สูง และชาต้านภูมิแพ้ (ม.มหิดล)

10:20

ผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย power plus (วว.)

10:40

ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภค / ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผสมเจลโปรตีน (มอ.)
11:00

11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:20

แผ่นฟิล์มโพลีแลคติคแอซิด (Polylactic acid) ที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ (มข.)

11:40

แผ่นกาวว่องไวต่อการกดต้านจุลินทรีย์ (มอ.)
12:00

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13:00

13:10

วัสดุปิดแผลเบาหวานไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ (สวรส.)

13:30

สูตรเวชสำอางบำรุงผิวครีมไลโปโซมโพรไบโอเทคติก (มอ.)

13:50

ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชั่นจากสารสกัดว่านสากเหล็ก (สพภ.)
14:00

14:10

โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (มอ.)

14:30

พักรับประทานอาหารว่าง

14:50

ผลิตภัณฑ์กำจัดรังแคในสัตว์ (มข.)
15:00

15:10

อุปกรณ์หักหลอดยา (ม.มหิดล)

15:30

การเพิ่มประสิทธิภาพสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา (มจ.)
16:00
กำหนดการ Thailand Tech Show 2019
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
"Technology Pitching"
เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาย่อยที่ 2 (Lotus Suite 7)
8:30
9:00
10:00

10:00

เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช (มมส.)

10:20

โปรแกรมระบบบัญชีอัจฉริยะ (มธ.)

10:40

แผ่นปูทางเท้าและไฟเบอร์บอร์ด จากโฟมรีไซเคิล (ม.มหิดล)
11:00

11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:20

เครื่องวัดวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอัจฉริยะ (Vibration Analyzer) (บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด)

11:40

เครื่องจับสัญญาณ Ultrasonic แบบพลิกโลกในอุตสาหกรรม และพัฒนาทางด้านสุขภาพ (บริษัท ปทุมอินสตรูเม้นท์ จำกัด)
12:00

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00

13:10

เครื่องกลั่นน้ำมันยางพารา (มข.)

13:30

ARSA Framework (มธ.)

13:50

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ไร้สาย-ไร้พลังงาน (มมส.)
14:00

14:10

โซเดียมซิลิเกตเจลกันน้ำ (มทส.)

14:30

พักรับประทานอาหารว่าง

14:50

เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างจากขี้เถ้าเชิงพาณิชย์ (วว.)
15:00

15:10

ชุดชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (มจพ.)

15:30

หัวสุนัขจำลองจากเยื่อกระดาษและยางพารา (จุฬาฯ)
16:00
กำหนดการ Thailand Tech Show 2019
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
"Tech Funding Evaluation Model"
เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาย่อยที่ 3 (Lotus Suite 3,4)
8:30
9:00

09.30

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10:00

10:00

กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
      รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10:15

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tech Funding Evaluation Model” (ENG Ver.)
โดย Keynote Speaker from Korea Technology Finance Corporation (KOTEC)
      Mr. Yang, Jeog-Joo, Director General, Public Relations Office
      Mr. Park, Hee-Chang, Director, Changwon technology appraisal center
      Ms. KIM, Na-Ra, Senior Manager
11:00

11:00

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย TTRS Algorithm”
โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
      หัวหน้าทีมวิจัย
      ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
      หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
12:00

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ
13:00
14:00

14:00

สัมมนา เรื่อง “ธุรกิจเทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทุนอย่างไรไม่ให้สะดุด”
โดย คุณวิเชษฐ วรกุล
      รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ
      บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
โดย คุณทรงวุฒิ พรมจีน
      ผู้ชำนาญการพิเศษ
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โดย คุณธนณัฏฐ์ นาทอง
      พนักงานการตลาดสินเชื่อลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
      ธนาคารออมสิน
โดย คุณรัชชกิตติ์ สตางค์มงคล
      ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ
      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดย คุณสรศักย์ ชัยสถาผล
      ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารเครือข่ายและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
      ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
โดย ดร.จิรัชญา ดวงบุรงค์
      ที่ปรึกษาอาวุโสและหัวหน้าโครงการศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ
      ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
15:00
16:00