Thailand Tech Show งานประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จากสวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยถึงปัจจุบันได้บูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัย กว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

        ซึ่งในปีนี้ สวทช. ได้กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” ทั้งนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วย วทน. แบบครบวงจร อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ