COLLABORATIVE HUB

ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ สคส.

Free Anonymization Guide and Tool by PDPC Singapore​

การทำข้อมูลนิรนาม (Anonymization) ในข้อมูลส่วนบุคคล คือ การแปลงข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก (Unidentifiable) และยังคงสามารถนำข้อมูลที่ถูกแปลงให้เป็นนิรนามนั้นไปประมวลผลต่อได้

ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลมีชุดข้อมูลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อผู้ป่วย รหัสผู้ป่วย อายุ ที่อยู่ และ อาการ และโรงพยาบาลต้องการส่งชุดข้อมูลดังกล่าวให้นักพัฒนาระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์หรือใช้เป็นข้อมูลในการทดสอบระบบ โรงพยาบาลจำเป็นจะต้องแปลงชุดข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบนิรนามที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีก ไม่ว่าจะทางตรง (ชื่อ และรหัสผู้ป่วย) หรือทางอ้อม (ข้อมูลอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันเพื่อระบุตัวตน เช่น วันเกิด เพศ และอาการ) ซึ่งการทำข้อมูลนิรนามประกอบไปด้วยหลายวิธี

ทาง Personal Data Protection Commission (PDPC) Singapore ได้จัดทำเอกสารแนวทางการทำข้อมูลนิรนาม (Guide to Basic Anonymisation) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ร่วมกันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

PDPC Singapore ยังได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการทำข้อมูลนิรนาม (Anonymization Tool) ที่สามารถแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบนิรนามด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น Data Masking, Pseudonymization, Generalization, Data Swapping, Data Perturbation รวมถึงการนำเทคนิค k-anonymity มาใช้ ท่านสามารถดาวน์โหลดและใช้งานเครื่องมือได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ต้นทางของ PDPC Singapore ซึ่งจะประกอบไปด้วยเอกสารแนวทางการทำข้อมูลนิรนามต้นฉบับภาษาอังกฤษ และวิธีการติดตั้งเครื่องมือ

ดาวน์โหลดต้นฉบับจาก PDPC Singapore https://www.pdpc.gov.sg/Help-and-Resources/2018/01/Basic-Anonymisation