สวทช. – วิทย์สัญจร

“วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

08.30 - 09.30 น.

ลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง


09.30 - 09.45 น.

พิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

09.45 – 10.00 น.

กล่าวรายงาน

โดย นายเฉลิมพล ตู้จินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10.00 – 10.30 น.

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค”

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10.30 – 10.45 น.

พิธีมอบโล่รางวัล “วิทย์แปงบ้านอีสานแปงเมือง”

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

10.45 – 11.00 น.

พิธีลงนามความร่วมมือการใช้ วทน. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค


11.00 – 12.00 น.

เสวนา “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคอีสาน”

โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประเด็นหัวข้อ ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่และความจำเป็นในการใช้ วทน. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มภาคจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง

โดย นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเด็นหัวข้อ กลไกความร่วมมือและบทบาท สวทช. ในการเชื่อม วทน. เสริมแกร่งภูมิภาค

โดย นางกัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย อ. นาแห้ว จ. เลย
ประเด็นหัวข้อ บทพิสูจน์ความสำเร็จ การใช้กลไกและ วทน. ในการขับเคลื่อนองค์กร

โดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ประเด็นหัวข้อ “เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

ดำเนินการเสวนา โดย นายภานุพงษ์ ไชยนาพันธ์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) กรมประชาสัมพันธ์

12.00 – 12.15 น.

ชมนิทรรศการ


12.15 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.

การเสวนา และ Workshop (ห้องประชุมย่อย 3 ห้อง)

ห้องที่ 1 วิทย์เพื่อชุมชน
ห้องที่ 2 วิทย์เพื่อพัฒนาคน
ห้องที่ 3 วิทย์เพื่อธุรกิจ

วิทย์เพื่อชุมชน
13.00 – 16.00 น.

อบรมการเพิ่มมูลค่าให้ผ้าทอพื้นเมืองสู่สากล

- อบรมการทำความสะอาดผ้าฝ้ายด้วยเอนไซม์
- การผลิตสีย้อมธรรมชาติแบบผง
- การออกแบบและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบ

วิทย์เพื่อพัฒนาคน
13.00 – 14.00 น.

แนวโน้มตลาดงานและเทรนด์อาชีพในอนาคต และทิศทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยยุค 4.0

โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักคิด นักเขียน ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com และวิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ

14.00 – 15.00 น.

โอกาสสำหรับผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาของ สวทช. และทุนอื่นๆ

โดย นางวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.
นางสาวสุทิศา อภิสิริเดช นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.

15.00 – 15.45 น.

แนวทางการใช้แบบทดสอบแนวโน้มอาชีพเพื่อการแนะแนวในโรงเรียน

โดย นางสาวสุกัญญา โสเก่าข่า ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.eduzones.com และวิทยากรอบรมครูแนะแนว
หัวข้อการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการแนะแนว

15.45 – 16.00 น.

ถาม – ตอบ และรับประทานอาหารว่าง

วิทย์เพื่อธุรกิจ
13.00 – 13.45 น.

SME ไทยเข้มแข็ง ด้วยบริการจากภาครัฐ

โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP

13.50 – 15.35 น.

พัฒนาธุรกิจด้วยสมอง 4 ด้าน

โดย อ.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและการคิด

14.40 – 16.00 น.

เสวนา หัวข้อ เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก

โดย คุณเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์ จำกัด
ดร. อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP