บริษัทร่วมทุนของบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด

บริษัท โมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด