1. สร้างกลไกติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจากกิจกรรมและผลงานของ สวทช. ในภาพรวม
  2. ผลักดันให้การลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. มีผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
  3. สร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technopreneurship) ให้แก่นักวิจัยและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย ให้มีผู้ที่ตั้งใจจริงในการก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยี
  4. สนับสนุนการลงทุนและพัฒนาให้เกิดบริษัทร่วมทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการแปรรูปโครงการของ สวทช. และการร่วมทุนกับภาคเอกชน
  5. บริหารจัดการและติดตามการลงทุนของ สวทช. ให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
  6. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนร่วมทุน (Venture Capital Fund) หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะมีขึ้น ในประเทศไทย เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  7. พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการลงทุน