เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2556 PDF Print E-mail

 

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาฟิสิกส์  ประจำปี 2556

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้

         
     

 

 

     

 

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :    ดร.นำพล  อินสิน
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

ปัจจุบัน

:       อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายกันตพัฒน์  จันทร์แสนภักดิ์
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี
     ณ Texas A&M University สหรัฐอเมริกา


Mrs. Nuchalee  Schwertfager
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาวอัญญานี  คำแก้ว
 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   
 

  สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมี
      ณ Texas A&M University สหรัฐอเมริกา



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

     

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :    นายจารุพงษ์  แสงบุญมี
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

ปัจจุบัน

  :    กำลังศึกษาปริญญาเอก
       สาขาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       โครงการวิทยาศาสตร์บัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต-
       แพทยศาสตร์บัณฑิต  เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ปรีคลีนิก

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


     

 

 

     

ชื่อ - นามสกุล (TH)

  :    ดร.ดิษยา  พรพัฒนานางกูร
 

ชื่อ - นามสกุล (ENG)

  :    
 

สนใจงานวิจัยทางด้าน

 

ปัจจุบัน

  :    นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาเคมี
       คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว