PDF Print E-mail

 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม


โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 


และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี 

(* โปรดมาลงทะเบียนณ ณ ห้องประชุม 102 ก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที) 

 


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 101B   คลิกที่นี่...

 

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 104     คลิกที่นี่...

 

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 413     คลิกที่นี่...

 

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 720     คลิกที่นี่...

 


* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ  โทรศัพท์ 081-0065454 

 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย สมัครเข้าร่วม 
  โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์
  และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2562

 

 

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมนี้จะหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

คลิกที่ภาพโปสเตอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดโครงการ


                                         

 


เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 

   ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...  

 

* หากท่านไม่สามารถเข้าระบบรับสมัครได้กรุณา download ไฟล์ใบสมัครที่นี่...

และโปรดส่งกลับมาพร้อมหลักฐานการสมัครต่าง ๆ

ที่อีเมล  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวปานกมล ศรสุวรรณ โทร. 0810065454

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.แบบฟอร์มการสมัครฯ
2.ประวัติอย่างย่อ (CV)
3.เอกสารแสดงผลการศึกษา
4.สำเนาบัตรประชาชน 
5.ไฟล์อธิบายคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเป็นภาษาไทย
6.หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
7.รูปถ่าย
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม


โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา


และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี

(โปรดมาลงทะเบียนก่อนเวลาสัมภาษณ์ 20 นาที)

 


1.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 101B   คลิกที่นี่...

 

2.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 103     คลิกที่นี่...

 

3.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 104     คลิกที่นี่...

 

4.รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์  ห้อง 720     คลิกที่นี่...

 


 

 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย สมัครเข้าร่วม 
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2561

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งการประชุมนี้จะหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆจากประสบการณ์จริงของนักวิจัยและ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560   


   โปสเตอร์รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่...

   ระบบใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่...

 


 

 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนในการเข้าร่วม


โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 


และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560

 


1.รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก คลิกที่นี่...

 

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์


โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา 


และโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560


เพื่อมาสัมภาษณ์ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคาร สวทช. โยธี1.รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ ห้อง 101


2.รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ ห้อง 103


3.รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ ห้อง 104


4.รายชื่อผู้เข้ารับสัมภาษณ์ ห้อง 720 ประกาศรายชื่อผู้แทนประเทศไทย

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559คลิกที่นี่ ...

 

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้

 


 

 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559คลิกที่นี่ ...

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

และโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559


ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคาร สวทช. (โยธี)


คลิกที่นี่ ...      ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย

 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

65th Lindau Nobel Laureate Meeting

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

ลำดับ

 

ชื่อ – สกุล

 

สถานภาพปัจจุบัน

 

1

นายอธิปัตย์  มะโนยานะ

นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นายภัทรเกียรติ แสนคงสุข

นิสิตปริญญาโท ปี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

นางสาวทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ

ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

4

นายอนุพงศ์ ตั้งพีรชัยกุล

นักศึกษาปริญญาเอก

ภาควิชา Chemistry and Chemical Biology  

Harvard University, Cambridge, MA, USA

5

ดร. อัชฌา กอบวิทยา

 

 

นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโทนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

6

ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว

อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
ผลการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557

 ลำดับที่
ชื่อ – สกุล สถานภาพปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ที่กำลังศึกษา / จบการศึกษา
1  นายภควัต จงสถิตเกียรติ   กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 6
  สาขาแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คณะแพทยศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สาขาแพทยศาสตร์
2  นางสาวธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล   กำลังศึกษาปริญญาตรี
  สาขาแพทยศาสตร์
  University of Virginia (UVA), USA
 University of Virginia (UVA),
 USA สาขา Medicine
3  นางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ   กำลังศึกษาปริญญาเอก
  สาขา Biological
  and Biomedical Sciences
  Harvard University, USA
 Harvard University, USA
 สาขา Biological and
 Biomedical Sciences
4  นางสาวอติพร เทอดโยธิน   กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 5
  สาขาแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาแพทยศาสตร์
5  นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์   กำลังศึกษาปริญญาเอก
  และอยู่ระหว่างทำวิจัยที่
  Boston Children’s Hospital,
  Harvard Medical School, USA
 คณะวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 สาขาสรีรวิทยา

 


 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจำปี 2557

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาเคมี ประจำปี 2556 เพื่อเข้าร่วมประชุม The Annual Meeting of Nobel Laureate ณ เมืองลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556

1. นางสาวดิษยา     พรพัฒนนางกูร
2.
นายนำพล         อินสิน
3. นายกันตพัฒน์    จันทร์แสนภักดิ์
4. นางสาวอัญญานี  คำแก้ว
5. นายจารุพงษ์      แสงบุญมี