ผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2566

          ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้ดำเนินการรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2566

          สวทช. ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทย ประจำปี 2566 ไปเข้าร่วมการประชุม 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้าร่วม
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาเคมี 
ประจำปี 2566

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

          มูลนิธิฯ และ สวทช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Scientists/Researchers) สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 74 ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาเคมี

คลิกที่ภาพโปสเตอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ท่านสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้


https://forms.gle/2TcQ63KtWDia2Mxd7

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ โทร. (+66) 0 2564 7000 ต่อ 77257
อีเมล pdys@nstda.or.th หรือ siroj.srisarakorn@nstda.or.th

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ประวัติอย่างย่อภาษาอังกฤษ (CV)
2. หนังสือรับรองคุณสมบัติของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
3. รูปถ่าย

ดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์
https://www.lindau-nobel.org/