เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2553 PDF Print E-mail

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้

         
Mr.     

 

     

 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นาย สุธีรักษ์  ฤกษ์ดี

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553

  งานวิจัย

:    Biophysical chemistry

  ปัจจุบัน

:    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี 
     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

:    ปัจจุบัน กำลังเตรียมตัวไปทำงานวิจัย Research scholar
     ตำแหน่ง Junior Specialist Step 1
     ที่ University of California, San Francisco 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา
Mr. Surachate Limkumnerd
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นาย สุรเชษฐ์  หลิมกำเนิด

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553

  งานวิจัย

:    Condensed Matter Physics,
     Critical Phenomena,
     Crystal Plasticity, Self-Organized Pattern
     Formations

  ปัจจุบัน

:    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก สาขาฟิสิกส์
     ณ Cornell University

     ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ 
     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss Nithiwadee Thaicharoen    

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นางสาว นิธิวดี  ไทยเจริญ

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Miss Nithiwadee Thaicharoen

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553

  งานวิจัย

:    การสร้างระบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
     เพื่อการผลิตสสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์จากอะตอมรูบิเดียม

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Mr. Chatchai Muanprasat     

 

 

     

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นาย ฉัตรชัย  เหมือนประสาท

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr. Chatchai Muanprasat

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553

  งานวิจัย

:    การคิดค้นพัฒนายารักษาโรคท้องร่วง

  ปัจจุบัน

:    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์
     มหาวิทยาลัยมหิดล
     ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

     ปัจจุบันทำงานตำแหน่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหิดล Mr. Sikarin  Upala
   

------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นาย สิขริณญ์  อุปะละ

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr. Sikarin  Upala

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553

  งานวิจัย

:    Metabolic Syndrome, Holistic Medicine,
     Health Economics

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     และปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว