เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2552 PDF Print E-mail

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาเคมี ประจำปี 2552

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี

Miss Ranaporn Tantiwechwuttikul     

 

 

     

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาว รณพร   ตันติเวชวุฒิกุล

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Miss Ranaporn Tantiwechwuttikul

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

  งานวิจัย

:   Conjugated Polymer Luminescent Solar
    Concentrators

  ปัจจุบัน

:   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลังงานทางเลือก 
    (MSc Sustainable Energy Futures) คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ณ Imperial College London

    ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง นักวิเคราะห์โครงการพัฒนา
    เพื่อการเติบโตขององค์กร บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Miss Sirinan  Kulchat    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาว ศิรินันท์   กุลชาติ

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Miss Sirinan  Kulchat

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

  งานวิจัย

:   New Boronic Acid/Fluorescein Sensors for
    Detection of Copper and Cyanide Ion

  ปัจจุบัน

:   กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
    สาขาเคมีอนินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr. Thanit Praneenararat    

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นาย ธนิษฐ์  ปราณีนรารัตน์

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Mr. Thanit Praneenararat

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

  งานวิจัย

:   การใช้เทคนิคและกระบวนการทางเคมีในการศึกษาปรากฏการณ์
    quorum sensing ในแบคทีเรีย

  ปัจจุบัน

:   กำลังศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 4 สาขาเคมีอินทรีย์
    คณะ Department of chemistry
    สถาบัน University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
Mr. Nirawat Thammajak     

 

 

     

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นาย ณิรวัฒน์  ธรรมจักร์

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Mr. Nirawat Thammajak

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

  งานวิจัย

:   Synthesis and Characterisation of New Metal
    Oxides

  ปัจจุบัน

:   กำลังศึกษาปริญญาเอก ปีที่ 3
    สาขา  Inorganic Chemistry  คณะ  Chemistry
    ณ niversity of Oxford

Miss Rawiwan Laochaoroensuk    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาว รวิรรณ  เหล่าเจริญสุข

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Miss Rawiwan Laochaoroensuk

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

  งานวิจัย

:   Novel Fabrication of Metal-Semiconductor
    Heterostructured Nanowire

  ปัจจุบัน

:   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
    ณ Arizona State University 
 
   ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Director's Postdoctoral Fellow
   หน่วยงาน Los Almos National Laboratory

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss    

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:   นางสาว ปาริฉัตร  วนลาภพัฒนา

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:   Miss

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:   28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552

   งานวิจัย

:   Electroanalytical Chemistry,
    Electrochemical Catalysis,
    Electrochemical Sensors, Fuel Cells

  ปัจจุบัน

:   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์ ณ Indiana University, USA

    ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
    คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Last Updated on Monday, 08 August 2011 12:47
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว