เยาวชนผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2551 PDF Print E-mail

 

แนะนำเยาวชนผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนดังนี้

         
Mr.     

 

 

     

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นายปัทม์  วงษ์ปาน

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Mr.

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551

  งานวิจัย

:    ฟิสิกส์ทฤษฎีของความปั่นป่วนของการเดินสุ่มของ
     เส้นสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาค
     ที่มีประจุในพลาสมาอวกาศ

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์
     ณ University of Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Miss Atchara  Punya    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นางสาวอัจฉรา  ปัญญา

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Miss Atchara  Punya

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551

  งานวิจัย

:    Electronic and lattice dynamical properties of
     II-IV -N semiconductors

  ปัจจุบัน

:    กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 3 สาขาฟิสิกส์
     ณ Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miss Satreerat    

  ชื่อ - นามสกุล (TH)

:    นางสาวสตรีรัตน์  โฮดัค (กำแพงแก้ว) 

  ชื่อ - นามสกุล (ENG)

:    Miss Satreerat

  ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

:    29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551

  งานวิจัย

:    การปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษจากผ้า ด้วยกระบวนการพลาสมา
     และเคมีสังเคราะห์ฟิล์มบาง และการวิเคราะห์คุณสมบัติฟิล์มบาง
     และการประยุกต์

  ปัจจุบัน

:    สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ ณ University of Colorado
     at Boulder,USA

     ปัจจุบันทำงานตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 

Last Updated on Monday, 08 August 2011 13:05
 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว