คลังวิดีโอ

สารคดีจากกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมากที่มานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิผู้ได้รับรางวับโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยการคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว สวทช.และคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมร่วมกับผู้แทนสมาชิกคณะผู้ก่อตั้งการประชุม และนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

 

          สวทช.โดยการสนับสนุนของ บริษัทการบินไทย (มหาชน) จำกัด และบริษัท พาโนรามาเวิลด์ไวด์ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดทำสารคดีซึ่งเป็นการถ่ายทอดการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางลัลโนเบลที่ได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานซึ่งมีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ อาทิ การเรียนรู้ต้นกำเนิดของชีวิตจากเซลล์สังเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ  ,เอกภพ : จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย ,มะเร็งกับความเชื่อมโยงของการเกิดขึ้นในมนุษย์ ,ภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเกิดภาวะโลกร้อน ,การค้นพบเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟขนาดใหญ่และผลกระทบ ฯลฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว