คณะกรรมการโครงการ ปี 2555 Print

    

   ปี 2555  สาขาฟิสิกส์

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาฟิสิกส์  ปี 2555  มีทั้งหมด  16  ท่าน

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง
     1. นายทวีศักดิ์            กออนันตกูล      ที่ปรึกษา
     2. คุณหญิงสุมณฑา     พรหมบุญ      ที่ปรึกษา
     3. นางสาวมรกต          ตันติเจริญ      ที่ปรึกษา
     4. นายไพรัช               ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ
     5. นายสุทัศน์              ยกส้าน      กรรมการ
     6. นายถิรพัฒน์            วิลัยทอง      กรรมการ
     7. นายวีระพงษ์            แพสุวรรณ
     กรรมการ
     8. นายบุญรักษา          สุนทรธรรม      กรรมการ
     9. นายชูกิจ                 ลิมปิจำนงค์      กรรมการ
     10. นายธนากร            โอสถจันทร์      กรรมการ
     11. นางชฎามาศ          ธุวะเศรษฐกุล      กรรมการ
     12. นายสิริฤกษ์           ทรงศิวิไล      กรรมการ
     13. นางอ้้อมใจ            ไทรเมฆ      กรรมการ
     14. นางฤทัย               จงสฤษดิ์      กรรมการและเลขานุการ
     15. นางสาวพิรุณรัตน์    ปุณยลิขิต      ผู้ช่วยเลขานุการ
     16. นางสาววนาทิพย์    กิจเรือนทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดย คณะกรรมการมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกขั้นต้น ดำเนินการ คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์  ที่คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนติดตาม และประเมินผลโครงการ