ปี 2551   สาขาฟิสิกส์

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ ปี 2551
มีทั้งหมด  12  ท่าน

 

รายชื่อ

ตำแหน่ง
     1. นายไพรัช  ธัชยพงษ์      ประธานกรรมการ
     2. นายสุทัศน์  ยกส้าน      กรรมการ
     3. นายถิรพัฒน์  วิลัยทอง      กรรมการ
     4. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ      กรรมการ
     5. นายบุญรักษา  สุนทรธรรม      กรรมการ
     6. นายชูกิจ  ลิมปิจำนงค์      กรรมการ
     7. นายธนากร  โอสถจันทร์      กรรมการ
     8. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล      กรรมการ
     9. นายสิริฤกษ์  ทรงศิวิไล      กรรมการ
     10. นายอุดมศิลป์  ปิ่นสุข      กรรมการ
     11. นางฤทัย  จงสฤษดิ์      กรรมการและเลขานุการ
     12. นายสมฤทธิ์  พุทธันบุตร
     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางหลักเกณฑ์การดำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกขั้นต้น ดำเนินการ
คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ ที่คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย ตลอดจนติดตามและประเมินผลโครงการ

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่า
ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

  ยอมรับ       นโยบายความเป็นส่วนตัว