ข่าวสาร

ฟรี !!! ขอเข้ารับบริการตรวจประเมินระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถขอรับการตรวจประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) เพื่อรับคำแนะนำไปประกอบการวางแผนปรับปรุงโรงงานและขอรับมาตราการส่งเสริมจาก BOI