สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปี 2566) (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word) /แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)
  2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะสารเคมีอันตราย
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word) /แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามประกาศรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565