ติดต่อสอบถาม

โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ
งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (INS)
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เลขที่
111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120

 

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71394 (ปิยาพัชร) / 0 2564 6700 ต่อ 3522 (นิธิกานต์)
โทรสาร 0 2564 7081

E-mail : piyapat.sae@nstda.or.th / nitikan.int@biotec.or.th