ทรัพยากรชีวภาพ (จุลินทรีย์) สู่การใช้ประโยชน์


การวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรชีวภาพเป็นงานที่ สวทช. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงมีโอกาสและความได้เปรียบที่จะนำทรัพยากรชีวภาพมาพัฒนาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีนำมาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

สวทช. ดำเนินงานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีผลงานที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตจริง เช่น  
 

ด้านการเกษตร

 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ทำให้ภาคเอกชนดำเนินการผลิตและจำหน่ายสารเสริมในอาหารสัตว์ได้เองในประเทศ สามารถทดแทนการนำเข้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   
 • สวทช. จัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตขยายไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้นแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์และการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดการลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านอาหาร

 • การผลิตแหนมแบบดั้งเดิมอาศัยจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัตถุดิบทำให้มีความเสี่ยงจากจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดต่างๆ สวทช. จึงได้พัฒนาต้นเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการผลิตแหนมโดยคัดเลือกเชื้อที่มีคุณสมบัติที่ทำให้เร่งการหมักแหนมให้เร็วขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ต้นเชื้อจุลินทรีย์ได้กระจายยังกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแหนมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

   
 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาวิธีการหมักน้ำปลาโดยการใช้เอนไซม์ เพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ำปลาจากปกติ 18 เดือน ให้เหลือ 11 เดือน ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ำปลาชนิดใหม่ที่มีกลิ่น สี และรสเป็นที่ยอมรับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ส่งผลกระทบในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำปลาชนิดใหม่

   

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สารชีวบำบัดภัณฑ์ จากแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายคราบน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการขจัดคราบน้ำมัน สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล เช่น   “ITEX Gold Award” จากประเทศมาเลเซีย “The Best Invention in Biotechnology” จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป