เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวาระที่ 2 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ในการบริหารงานอีก 1 วาระว่า  "จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญเพื่อสร้างผลงานที่สำคัญ และมีความเป็นเลิศ สามารถนำไปสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือภูมิภาค"

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2553 ถึงวันที 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2553  และได้ผ่านกระบวนการสอบ สัมภาษณ์และคัดสรรตามความในพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ.2534

                                           

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป