เกษตรอินทรีย์ วิถีของความมั่นคง

เกษตรอินทรีย์ วิถีของความมั่นคง

โดย  ดำเกิง   มุ่งดี

หลักการเกษตรอินทรีย์

 • การอนุรักษ์นิเวศน์การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ปฏิเสธการใช้สารเคมีทุกชนิด
 • ฟื้นฟูนิเวศการเกษตร เน้นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
 • พึ่งพากลไกธรรมชาติในการทำเกษตร เรียนรู้ สังเกตธรรมชาติ พร้อมทั้งปรับระบบการเกษตรให้เข้ากับวิถีแห่งธรรมชาติ
 • ควบคุมและป้องกันมลพิษจากภายนอกมิให้ปนเปื้อนผลผลิตได้
 • พึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตเน้นการผลิตต่างๆ ด้วยตนเองในแปลงให้ได้มากที่สุด มีความมั่นคงทางด้านอาหาร หากจำเป็นต้องซื้อควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตน

เป้าหมายเกษตรอินทรีย์

 • พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์
 • ฟื้นฟูและรักษาความสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด อย่างต่อเนื่อง และผสมผสาน
 • รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในแปลงและความยั่งยืนของระบบโดยรวม
 • สนับสนุนระบบการผลิตและกระบวนการทุกขั้นตอน ที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
 • ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่เป็นวิถีธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้บริโภค เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ปัญหาและอุปสรรคในการทำเกษตรอินทรีย์ (โดยธรรมชาติ) ได้แก่

 • ฝนแล้ง  ควรมีบ่อน้ำสำรองเก็บน้ำช่วงฝนตก
 • น้ำท่วม  ถ้ามีที่ระบายน้ำควรระบายออก ถ้าไม่มีที่ระบายน้ำ สามารถแจ้งไปทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ช่วยอย่างเร่งด่วน
 • โรคของพืช  ถ้ามีโรคเกิดขึ้นก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และควรดูแลเรื่องน้ำให้ส่ำเสมอ

ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์

                ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี ทำให้รายจ่ายลดลง ผลผลิตเพิ่ม ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และยังปลอดภัยจากสารเคมี เท่านี้ชีวิตครอบครัวก็มีความสุข และชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

                ไถกลบตอซัง

                เพิ่มพลังด้วยพืชตระกูลถั่ว

                หว่านให้ทั่วด้วยปุ๋ยอินทรีย์

               เพิ่มผลผลิตดี…ชีวีปลอดภัย

Leave a Reply