หนังสือภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2561


หน้าแรก | เกี่ยวกับเทศกาลฯ | เรื่องย่อภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ตัวอย่าง | โปรแกรมฉายภาพยนตร์ | สำรองที่นั่ง

© สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)