เกี่ยวกับฝ่ายวิจัยนโยบาย

Last Updated on Monday, 25 December 2017 11:04

Print

เกี่ยวกับเรา

 

ฝ่ายวิจัยนโยบาย (Policy Research: PRS)  เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นจากการปรับโครงสร้างในปีงบประมาณ 2554 ทำให้มีการโยกย้ายฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรม (Strategy Research and Industry Indicator: SRII) เดิมภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และปัจจุบันย้ายมาสังกัดส่วนงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  พร้อมปรับชื่อใหม่เป็น ฝ่ายวิจัยนโยบาย และขยายภารกิจที่มีขอบเขตการทำงานกว้างขึ้น

 

ฝ่ายวิจัยนโยบายมีพันธกิจสำคัญในการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับงานและประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบหรืออยู่ในพันธกิจของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อทำการเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งชาตินำไปผลักดันเป็นนโยบายของประเทศต่อไป

 

นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยนโยบาย ยังให้บริการด้านวิจัยนโยบายแก่หน่วยงานภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโดยรวม  ด้วยการรวบรวม จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ/หรือกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  รวมทั้งดัชนีตลาดและอุตสาหกรรมในมิติต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนหรือการจัดทำนโยบายและกลยุทธที่เหมาะสมอีกด้วย

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

PRS Organization

ทีมงาน

 

 

ติดต่อ

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน

          ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

          โทรศัพท์   0-2564-7000 ต่อ 71850-71868
          โทรสาร     0-2564-7060        

แผนที่การเดินทางและผังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Science Park Map

         

     Tags: Policy Research  PRS  SRII  SRI  Strategy Research and Industry Indicator  Strategy Research and Industry Indicator Division  contact prs  contact  ติดต่อ  ติดต่อเรา  ฝ่ายวิจัยนโยบาย  โยธี  policy research  prs map  nstda map  policy research map  srii map  sri map  nectec map  strategy research & industry indicator map  strategy research and industry indicator map  Policy Research staffs  staff  staffs  กษิติธร  จีรนันท์  บัญชา  วันวิสาข์  ดารารัตน์  วทัญญู  รัชนี  ปัญชลี  พรรณี  กษมา  สุมาวสี  Organization Structure  Staff Directory  PRS structure  PRS directory  Policy research structure  Policy research directory