กำหนดการสัมมนา

เรื่อง "การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จากหิ้งสู่ห้าง"

จัดโดย
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

ร่วมกับ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ในวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ นาฬิกา


ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา

- พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน
      โดย นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ 
      รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กล่าวเปิดการสัมมนา
      โดย นายพ้อง  ชีวานันท์
      ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ปาฐกถาพิเศษ
      โดย นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ
        รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         > File Presentation

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ นาฬิกา - รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๒.๑๕ นาฬิกา

- การอภิปรายเรื่อง "นโยบายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์”

ผู้อภิปราย

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์
     เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
     ppt > File Presentation

๒. ศาสตราจารย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ
     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
     ppt > File Presentation

๓. นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     ppt > File Presentation

๔. นายกานต์  ตระกูลฮุน
     กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
      > File Presentation

๕. ศาสตราจารย์ปิยสาร  ประเสริฐธรรม
     หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      > File Presentation

ผู้ดำเนินการอภิปราย
     นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      > File Presentation

เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา

- การอภิปรายเรื่อง "เงื่อนไขและมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์” 

ผู้อภิปราย

๑. รองศาสตราจารย์ปริทรรศน์  พันธุบรรยงก์
      กรรมการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
     ppt > File Presentation

๒. นายปกรณ์  วิสนานุศิษย์
      กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๓. นายเขมทัต  สุคนธสิงห์
      ประธานกรรมการบริษัท สิขร จำกัด
       > File Presentation

๔. นางเกษมศรี หอมชื่น   
      ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
      ppt > File Presentation

๕. นางลาวัลย์ ภูวรรณ์
      ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
      ppt > File Presentation

ผู้ดำเนินการอภิปราย
      นายณรงค์ บุณยสงวน
      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ตอบข้อซักถามและเสนอความคิดเห็น
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

- สรุปผลการสัมมนาและกล่าวปิดการสัมมนา
      โดย นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ
      รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 SCG TAST