MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร ในระดับโลก พันธกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 - 2554   คือ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินการกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อหนึ่งคือ สั่งสมและบริหารจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. คือ กำหนดยื่นขอจดสิทธิบัตร 300 เรื่อง และได้รับสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 75 เรื่อง ภายในปี 2554

สรุปภาพรวม กิจกรรมสิทธิบัตร สวทช. ตามปีงบประมาณต่างๆ ดังนี้

 

สิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร
ผังภูมิ
วงจรรวม
สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
สิทธิบัตร
การออกแบบ
อนุสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
Grand Total
ปี 2553   8   21 29
BIOTEC   4   1 5
CO   1   7 8
CPMO       4 4
MTEC   3   5 8
NANOTEC       4 4
ปี 2554   2 5 36 43
BIOTEC   2   5 7
CO       4 4
CPMO       3 3
MTEC     3 8 11
NANOTEC       7 7
NECTEC     2 9 11
ปี 2555 2 4 2 43 51
BIOTEC       2 2
CO       2 2
CPMO       4 4
MTEC   2 2 11 15
NANOTEC   1   7 8
NECTEC 2 1   17 20
ปี 2556 11 7 7 83 108
BIOTEC   2   19 21
CO     6 3 9
CPMO       5 5
MTEC   1   19 20
NANOTEC       23 23
NECTEC 11 4 1 14 30
ปี 2557 2 6 11 62 81
BIOTEC       15 15
CO   1   3 4
CPMO       2 2
MTEC   3 10 17 30
NANOTEC       16 16
NECTEC 2 2 1 9 14
ปี 2558 2 6 11 98 117
BIOTEC       28 28
CO     1 2 3
CPMO       3 3
MTEC   2 6 31 39
NANOTEC       22 22
NECTEC 2 4 4 12 22
Grand Total 17 33 36 343 429

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 อุปกรณ์ไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม 10486
2 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อนแบบลูกกลิ้ง 9963
3 เตาเผาอิฐประหยัดพลังงาน 9070
4 อุปกรณ์พรวนจานหมุนชนิดพ่วงติดรถไถเดินตาม 7261
5 อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าของระบบ CDIด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 7023
6 กรรมวิธีการตรึงเซลล์ เอ็นไซม์ หรือสารเร่งปฏิกิริยาอื่นๆ 6148
7 ชิ้นส่วนประกอบเครื่องอัด 6048
8 กลไกการทดรอบเฟืองแบบไปกลับระหว่างสองเพลาในห้องส่งกำลังสำหรับอุปกรณ์พรวนจอบหมุนของรถไถเดินตาม 5668
9 เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์ในลมหายใจ 5566
10 กล่องหล่อแม่พิมพ์ 5373
11 สารประกอบเพียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์ ชนิดเลตเซอร์โคเนต-ไททาเนตเจือด้วยแมงกานีสออกไซด์และไนโอเบียมออกไซด์ และกระบวนการผลิตสารประกอบดังกล่าว 5355
12 ระบบเตาเผาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 4968
13 สารผสมที่ประกอบด้วยพอลิเมอร์และผลึกเหลวที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 500 เป็นสารเติมแต่ง 4794
14 อุปกรณ์สวิตซิ่งเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2x2 4746
15 วัสดุฝังในทางการแพทย์โดยตรงจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ และกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว 4513
16 อุปกรณ์วัดการสัมผัสแบบอาร์เรย์ 4511
17 กระบวนการลดความฝืดของทังสเตนคาร์ไบด์-โคบอลต์โดยการฝังไอออนคาร์บอน 4508
18 อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดในเครื่องยนต์สันดาปภายใน 4480
19 อุปกรณ์เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (spectrophotometer) แบบกระจกหมุนขนาดเล็กและวิธีการส่งผ่านสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 4478
20 กรรมวิธีการแยกเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติโดยใช้โพลิเมอร์ที่ไวต่อความร้อน 4429

Page 1 of 18