MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  เตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

   เตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน


   ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก โดยผลิตในรูปของยางแท่ง 1.2 ล้านตัน ยางแผ่นรมควัน 0.8 ล้านตัน และน้ำยางข้น 0.5 ล้านตัน แม้ว่าสัดส่วนการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ยางแผ่นรมควันยังเป็นรูปแบบของยางพาราที่สำคัญที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตยางพารากลุ่มใหญ่ของประเทศ
    
   ปัญหาของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย คือการแห้งของแผ่นยางที่ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความร้อนที่เข้าสู่ห้องอบกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ร้อนมากเป็นจุดๆ ทำให้ยางแผ่นรมควันที่ได้มีคุณภาพต่ำ และใช้เวลานานในการอบยางแต่ละครั้ง ทำให้สูญเสียไม้ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก อีกทั้งปัจจุบันราคาไม้ฟืนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รศ.ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงปรับปรุงเตาอบรมควันยางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควบคุมอุณหภูมิในห้องอบยางได้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลิตยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพสูงขึ้น ในเวลาที่สั้นลง

   เตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานเป็นเตาอบแบบที่เวียนอากาศภายในห้องอบกลับมาใช้ใหม่ได้ หลังการอบแห้งผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน โดยติดตั้งชุดดักสะเก็ดไฟที่อาจหลุดลอย เข้าสู่ห้องอบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ ติดตั้งชุดวัดอุณหภูมิของลมร้อนที่เข้าห้องอบให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมอุณหภูมิลมร้อนไม่ให้สูงเกินไป ทำให้มั่นได้ว่าอุณหภูมิในห้องอบสม่ำเสมอและไม่สูงเกินไปจนเป็นผลเสียต่อคุณภาพของยางแผ่น

   เตาอบรมควันยางพารา แบบประหยัดพลังงาน

   เตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน

    

    

    
   ในปี พ.ศ.2550-2552 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราชติดต่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
    
   โดย iTAP เข้าเยี่ยมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา พบว่าเตาอบยางแผ่นแบบเก่า ที่สร้างในปี พ.ศ.2537-2538 มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำ จึงเริ่มทำโครงการออกแบบและสร้างต้นแบบเตาอบรมควันยางแผ่นแบบประหยัดพลังงานให้แก่  สหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) บ้านหนองแดงสามัคคี จำกัด   จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบเตาอบยาง และสร้างเตาอบรมควันยางต้นแบบด้วยความรู้ ทางวิศวกรรม ช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้การอบยาง ขาดประสิทธิภาพ การควบคุมความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ออกแบบและสร้างต้นแบบเตาอบรมควันยางประหยัดพลังงานในระดับอุตสาหกรรมขนาด 10 ตันยางแห้งต่อ 1 รอบการอบ ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจทั้งการประหยัดเชื้อเพลิง กำลังการผลิต และคุณภาพ โดยบริษัทฯ ใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

   ในปี 2553-2554 โครงการ iTAP ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี .นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับสหกรณ์ยางแผ่นรมควัน   ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เตาผลิตความร้อน 1 ลูก รองรับการใช้งานกับห้องอบรมควันแบบสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) ปี 2538 จำนวน 1 ห้อง ปี 2553 ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) จำนวน 12 สหกรณ์ และ ปี 2554 ดำเนินการโดย

    

   โรงอบรมควันยางพารา
    
   โรงอบรมควันยางพารา

    
    ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 12 สหกรณ์ ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ดังนี้

   · ประหยัดเชื้อเพลิง ร้อยละ 40 มูลค่า 66,000 บาทต่อเตา ต่อปี (คำนวณจากราคาไม้ฟืน 1 บาทต่อกิโลกรัม)
   · ผลิตยางแผ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากเดิม 11.1 เป็น 15.6 ตันยางแห้งต่อเดือน
   · ลดระยะเวลาในการอบยางแผ่นร้อยละ 20 จากเดิม 4 วัน 3 คืน เป็น 3 วัน 2 คืน
   · มีความปลอดภัยในการใช้มากขึ้น (เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ลดลง)
    
   การติดตั้งเตาอบรมควันยางพาราประหยัดพลังงานพลังงาน การติดตั้งเตาอบรมควันยางพาราประหยัดพลังงานพลังงาน
   การติดตั้งเตาอบรมควันยางพาราประหยัดพลังงานพลังงาน


   ปัจจุบันมีการขยายผลการนำเตาอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งเตาอบรมควันให้กับกลุ่มเกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะพัฒนายาง จ.ตราด โดยทีมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดังนี้
    
   1. กลุ่มเกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวัง จ.ตราด เป็นเตาอบรมควันยางพาราที่ใช้เตาผลิตความร้อน 1 ลูก ใช้งานกับห้องอบรมควันแบบสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) ปี 2538 จำนวน 2 ห้อง บรรจุยางแผ่นได้ทั้งหมด 2 เก๊ะยางหรือคิดเป็นน้ำหนักยางแห้งประมาณ 7 ตัน ผลทดสอบประสิทธิภาพ ดังนี้
    
   · ประหยัดเชื้อเพลิง ร้อยละ 30 มูลค่า 69,000 บาทต่อเตาต่อปี (คำนวณจากราคาไม้ฟืน 0.8 บาทต่อกิโลกรัม)
   · ผลิตยางแผ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากเดิม 42 เป็น 72 ตันยางแห้งต่อเดือน
   ·ลดระยะเวลาในการอบยางแผ่นร้อยละ 20 จากเดิม 4 วัน 3 คืน เป็น 3 วัน 2 คืน
   · ยางแผ่นที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น มีสีเหลืองสม่ำเสมอไม่มีรอยดำไหม้ และไม่มียางพองไฟ
    
   เกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวัง   จ.ตราด พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต ผู้นำกลุ่มสัจจะ และทีมวิจัย ม.เทคโนโลยีมหานคร
    
   เกษตรกรสวนยาง กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวัง จ.ตราด
   พระอาจารย์สุบิณ ปณีโต ผู้นำกลุ่มสัจจะ และทีมวิจัย ม.เทคโนโลยีมหานคร
    
    
   2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอบยาง เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ยาง โดยติดตั้งเตาอบ รมควันและระบบท่อลมในโรงอบยางแผ่นให้กับกลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวัง จ.ตราด 2 ลูก ใช้กับห้องอบรมควัน 4 ห้อง ได้ยางแผ่นประมาณ 14-16 ตันต่อรอบการอบ เตาอบดังกล่าวใช้งานได้ดีและเป็นที่น่าพอใจ กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวังฯ ผลิตยางแผ่นได้เพิ่มขึ้นและยางที่ได้มีคุณภาพดี เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่มเกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำยางสดได้ 8.4 ล้านบาทต่อปี สำหรับต้นทุนค่าก่อสร้างเตาอบรมควันพร้อมระบบ 1 ชุดประมาณ 0.9 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านท้ายวังฯ ได้ลงทุนเองเพื่อสร้างเตาอบรมควันอีก 1 ลูก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงกลมเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำให้ใส่ฟืนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับนักวิจัยในการปรับปรุงเตา ปัจจุบันได้ขยายผลการนำไปใช้กับกลุ่มสัจจะพัฒนายาง บ้านเขาหมาก จ.ตราด อีกแห่งหนึ่ง
    

   pdf ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

    

   ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM)

   โทร. 02 564 6700 ต่อ 3450 (สุนทรีย์)  e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   จัดทำ 2 พ.ย. 55

    Items details

    • Hits: 14594 clicks
    • Average hits: 317.3 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 5
    น้อยมากที่สุด