MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2314
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2152
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1303
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 896
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2037
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1546
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 975
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 972
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1167
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 822
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2530
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1300
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1101
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1126
15 วัสดุทดแทนกระดูก 2308
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 774
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 838
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 929
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1213
20 Life Cycle Assessment laboratory 798
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 980
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1156
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1030
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1499
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 1972
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 809
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1300
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1587
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1224
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 1073

Page 1 of 10