MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน


งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2543
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2355
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1393
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 957
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 2205
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1681
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1042
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1033
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1270
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 879
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2782
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1424
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1172
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1238
15 วัสดุทดแทนกระดูก 2482
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 829
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 894
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 993
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1312
20 Life Cycle Assessment laboratory 856
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1074
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1249
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1100
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1637
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 2156
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 860
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1403
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1707
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1306
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 1188

Page 1 of 10