MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Active PAKTM ถุงหายใจได้ 1059
2 Teaching Computer to Understand Social Media Content: Are We Almost There Yet? 202
3 แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 1308
4 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 3390
5 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 3381
6 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1938
7 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 1280
8 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 3155
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 2337
10 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 1423
11 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 1387
12 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1856
13 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 1155
14 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 3971
15 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 2161
16 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1582
17 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1741
18 วัสดุทดแทนกระดูก 3573
19 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 1152
20 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1270
21 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 1374
22 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1894
23 Life Cycle Assessment laboratory 1156
24 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 1530
25 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1753
26 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 1534
27 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2348
28 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 3360
29 Network-based ASEAN language Translation Public Service 1157
30 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 2148

Page 1 of 10