MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2552: นิทรรศการโซน 2

20090312-NAC-Exhibition-Z2

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร ซึ่งบรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง 3 ชนิด คือ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันแมงลัก และน้ำมันหญ้าแฝก จุดเด่น ใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสักดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมี มีฤทธิ์ป้องกันยุงได้นานสูงถึง 4.7 ชั่วโมง ซึ่งมีระยะเวลาออกฤทธิ์นานกว่าผลิตภัณฑ์กันยุงชนิดอิมัลชัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอิมัลชันได้ กล่าวคือ มีความเสถียรและความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรได้อีกด้วย

20090312-NAC-Exhibition-Z2_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : Magnetic sensor สำหรับงานตรวจนับรถยนต์ เซ็นเซอร์แม่เหล็กตรวจวัดข้อมูลรถยนต์ (จำนวน ความเร็ว ประเภท) สื่สารข้อมูลไร้สายผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 433 MHz โดยอาศัยการตรวจวัดสัญญาฯแม่เหล็กโลกที่มีการเบี่ยงเบนไปเมื่อมีรถยนต์ที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กวิ่งผ่านจุดติดตั้งเซ็นเซอร์แม่เหล้กสามารถทำกาำรตรวจวัดข้อมูลจราจร คือ จำนวนรถ ความเร็ว เวลาการครอบครอง และประเภทของรถ

20090312-NAC-Exhibition-Z2_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 :

CNC Controller for Milling Machine ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมเครื่องซีเอ็นซีสำหรับเครื่องกัดอัตโนมัติ แบบ 3 แบบ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบควบคุมที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม การนำระบบควบคุมไปติดตั้งกับเครื่องจักร สามารถทำได้ง่าย เหมือนระบบควบคุมที่ซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรเก่า จุดเด่น การสร้างระบบควบคุมในโครงการทีมวิจัยได้ทำการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ขึ้นมาเองเป็นแบบสถาปัตยกรรมเปิด ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถหาฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้ในท้องตลาด เมื่อระบบควบคุมเสีย ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งชุด ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียเท่านั้น

ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Translator) เป็นระบบแปลภาษาที่สามรถแปลเสียงพูดในภาษาหนึ่งไปสู่เสียงในอีกภาษาหนึ่งได้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยถึง 3 ส่วนด้วยกันคือ 1) ระบบรู้จำเสียงพูด 2) ระบบแปลภาษา 3) ระบบสังเคราะห์เสียงพูด เทคโนโลีนี้เป็นต้นแบบที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ที่สนทนากันคนละภาษาทำความเข้าใจคำสนทนาของฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้น จุดเด่น เป็นระบบแปลภาษาจากเสียงสู่เสียงไฟล์ เสียงในภาษาต้นทางจะถูกแปลออกมาแล้วสังเคราะห์เป็นเสียงในภาษาปลายทางซึ่งบริการนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บเซอร์วิส ใช้เป็นระบบล่ามอิเล็กทรอนิกสื บริการแปลจากเสียงในภาษาต้นทางไปเป็นเสียงในภาษาปลายทาง

ระบบบริการช่วยเหลือออนไลน์ (Online Help Desk System) สำหรับใช้ถามตอบข้อมูลองค์กร ทีมวิจัยพัฒนาระบบบริการช่วยเหลือออนไลน์ โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการหาข้อมูลภายในองค์ เช่น สอบถามเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลของพนักงานภายในองค์กร การหาแบบฟอร์มต่างๆ ภายในองค์กร เป็นต้น โดยผู้ใช้ของระบบนี้สามารถถามคำถามที่ต้องการ โดยใช้ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ผ่านระบบสนทนาในแบบต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้คำสำคัญ (keyword) ในการค้นจากระบบสืบค้น (Search Engine) ทั่วๆ ไป และระบบสามารถที่จะเรียนรู้ และทำความเข้าใจคำถามนั้นๆ และจัดหาคำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

20090312-NAC-Exhibition-Z2_04

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : บอร์ดควบคุมระบบสมองกลสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า (หม้อหุงข้าว) บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมาสำหรับช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชั่นด้านสมองกลฝังตัวทำได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันหม้อหุงข้าวสมัยใหม่มีการควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น การหุงข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวผสม การปรุงอาหาร หรือแม้แต่การทำขนมเค้ก โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิการทำอาหารแต่ละชนิดให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้ถูกกำหนด

20090313-NAC-Exhibition-Z2

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : เครื่องยกผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยผู้ดูแลช่วยยกตัวในการขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็นเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้ดูแลมีปัญหาปวดหลัง หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ เครื่องยกผู้ป่วยมีใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในเมืองไทยมีใช้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเครื่องยกผู้ป่วยมีราคาสูง และแรงงานในประเทศยังมีราคาถูก แต่แนวโน้มสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เครื่องยกผู้ป่วยจะมีประโยชน์ในการช่วยผ่อนแรงผู้ดูแลที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย เครื่องยกผู้ป่วยที่ใช้ระบบไฟฟ้ามีประโยชน์สำหรับการยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ขณะขึ้นลงเตียงหรือเก้าอี้เข็น เป็นต้น

20090313-NAC-Exhibition-Z2_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : ในปัจจุบันแม้จะมีไหมขัดฟัน สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้มากขึ้นแต่ในประเทศไทย กลับยังไม่มีการผลิตเส้นใยขัดฟันในท้องตลาด ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้มีราคาสูง กระจายได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งนับเป็นอุปสรรคและลดแรงจูงใจในการใช้เส้นใยขัดฟันในคนไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการทำการพัฒนาและต่อยอดผบิตภัณฑ์ไหมขัดฟันรุ่นใหม่ ให้มีความเหนียวและทนแรงดึงสูงสุดได้ทัดเทียมกับเส้นใยไหมขัดฟันชนิดควบคุมที่ผลติจากต่างประเทศมีประสิทธิผลในการกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรียน์ได้ดีในการกำกับและควบคุมการทดลองโดยทันตแพทย์หญิง พวงทอง เล็กเพื่องฟู จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยในครั้งนี้

ต้นแบบเครื่องรีดใยไหมขัดฟันและกระบวนการผลิตเส้นใยไหมขัดฟัน ได้จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัยพ์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่พัฒนาใชข้เครื่องจักรที่ไม่ยุ่งยาก ใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ และเป็นต้นแบบเครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อผลิตไหมขัดฟันที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในด้านการมีประสิทธิผลในการขจัดคราบจุลินทรีย์ มีความเหนียวเพียงพอ รวมทั้งเคลือบขี้ผึ้งที่ปรุงแต่งด้วยเครื่องหอมสมุนไพรเอกลักษณ์ไทยให้น่าใช้ เป็นการช่วยให้คนไทยได้มีไหมขัดฟันใช้อย่างทั่วถึง ราคาไม่แพง นำไปสู่การป้องกันโรคในช่องปากที่ได้ผล และทำให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีเท่าเทียมกัน

20090313-NAC-Exhibition-Z2_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : เครื่องรีดใยไหมขัดฟัน นวัตกรรมจากธรรมชาติฝีมือคนไทย

20090314-NAC-Exhibition-Z2

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยแบบรวดเร็วที่สามารถตรวจสอบได้ในอ้อยที่จะนำไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ ซึ่งสามารถตรวจได้ในแปลงปลูกและสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายโดยเกษตรกร ทั้งนี้จะเป็นการช่วยยืนยันความมั่นใจในการขยายท่อนพันธุ์อ้อย หากท่อนพันธุ์พบการติดเชื้อโรคใบขาวก็จะไม่นำไปใช้ในการขยายพันธุ์ต่อ แต่จะนำส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลต่อไป ชุดตรวจโรคใบขาวต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาได้นี้สามารถตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาได้โดยตรงในน้ำอ้อย ตรวจสอบผลได้ภายในระยะเวลา 10 นาที โดยใน 1 ไร่ควรใช้ชุดตรวจ 10 ชุด หากตรวจพบเพียง 1 จุด แสดงว่าแปลงนั้นมีการระบาดของโรคใบขาว จึงไม่ควรนำอ้อยจากแปลงปลูกนั้นไปขยายพันธุ์ต่อ จุดเด่น ตรวจได้ถูกต้องแม่นยำ สะดวกนำไปใช้ในไร่ได้ วิธีการใช้ง่าย เห็นผลรวดเร็ว ราคาถูกเมื่อเทียบกับการส่งตัวอย่างตรวจในห้องปฎิบัติการ

20090314-NAC-Exhibition-Z2_02

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : จุดเด่นของเทคโนโลยี มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้น สามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังทุกประเภทให้เป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปริมาณน้ำตาล > 80% (>800 mg ของน้ำตาลรีดิวซ์/กรัมของวัตถุดิบโดยน้ำหนักแห้ง) ของค่าที่ได้ทางทฤษฎีภายในเวลา 48 ชั่วโมง ภายใตัสภาวะที่เหมาะสม ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเจลาติไนซ์แป้งในวัตถุดิบก่อน จึงเป็นการช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต และไม่เกิดสารยับยั้งประเภท dehydration product สามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 35-50 ํC และ pH 4-5 ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนากระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวร่วมกับจุลินทรีย์ต่างๆ การย่อยแป้งดิบสามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการย่อยเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสบางส่วน ทำให้ได้ทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส มีผลในการช่วยลดความหนืด (viscosity) ของวัตถุดิบในระบบการหมัก ทำให้สามารถได้กับระบบที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบสูงได้ (high solid loading fermentation)

20090314-NAC-Exhibition-Z2_03

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 : ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์ วิธีการวินิจฉัยโรคไวรัสในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีความไว และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ วิธี PCR ซึ่งต้องอาศัยเครื่อง PCR ที่ราคาแพง และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการตรวจ คณะผู้วิจัยนำโดยคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย จึงทำการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาอีกแบบขึ้นมา เพื่อลดเวลาในการตรวจและประหยัดต้นทุนในการตรวจ โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และมีความไวที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า แลมป์ (LAMP: Loop-mediated DNA amplification) ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ โดยอาศัยการทำงานของเอ็นไซม์ที่อุณหภูมิเดียวคือ 63 ํC เป็นเวลา 70 นาที เกษตรกรหรือห้องปฏิบัติการในภาคสนามสามารถใช้เพียง heating block ซึ่งราคาถูกกว่าเครื่อง PCR หลายเท่า และใช้ primer ที่ออกแบบอย่างจำเพาะต่อ target sequence ถึง 4 ตัว ซึ่งเทคนิค LAMP นี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสทอร่า

20090314-NAC-Exhibition-Z2_04

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2 โครงการพอลิเมอร์เคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงิน เพื่อเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโต และฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียสำหรับรถพยาบาล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบสำหรับการผลิตอนุภาคนาโนของเงินในปริมาณมาก เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมได้ จึงทำให้สามารถพัฒนาสูตร Polymeric Antibacterial Coating สำหรับรถพยาบาลได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่สูงมาก เนื่องจากเป็นการวิจัยต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว การพัฒนา Polymeric Antibacterial Coating สำหรับการเคลือบผลิตภัณฑ์ไฟเอบร์กลาส ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักภายในรถพยาบาล ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ การพัฒนาวิธีการเติมอนุภาคนาโนของเงินลงในระบบ Polymeric Coating โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเดิม การพัฒนาสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำ Polymeric Antibacterial Coating สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่มีอนุภาคนาโนของเงินเป็น ActiveIngredient ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวหนังของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบปริมาณอนุภาคนาโนของเงินใน Polymeric Antibacterial Coating เพื่อการควบคุมคุณภาพ แลการ Regeneration หลังจากการใช้งานและทำความสะอาดเป็นเวลานาน

20090314-NAC-Exhibition-Z2_05

การประชุมวิทชาการ ประจำปี 2552 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2552 : นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี โซน 2

Alignbracket 3D จัดทำขึ้นเพื่อ 1) ช่วยวางแผนแก้ไขโครงสร้างใบหน้าหรือการสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป 2) ใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน สำหรับทันตแพทย์ฝึกหัด ช่วยในการฝึกการวางแผนการรักษา การถอนฟัน ก่อนการรักษาจริง

ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนผ่าตัดรากฟัน DentiPlan ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันหรือเดนตี้แพลน (DentiPlan) เกิดจากความต้องการของกลุ่มทันตแพทย์ ที่อยากจะพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยฝีมือคนไทย ให้เหมาะกับงานทันตกรรมรากฟันเทียมในประเทศไทย เนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการวางแผนที่ดี ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการผ่าตัด ดังนั้น จึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม (Dental Implant Planning Software หรือ DentiPlan) มาใช้ในการวางแผนก่อนการผ่าตัดบนคอมพิวเตอร์ หลังจากทำการวางแผนเสร็จ ทันตแพทย์จะทราบตำแหน่งที่ต้องการจะฝัง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผ่าจัดได้โดยตรง หรือนำแผนที่วางไว้ไปออกแบบเป้น Drill Guide หรือใช้แผนที่วางไว้ร่วมกับระบบนำทาง (Navigation System) ระหว่างการผ่าตัด

CephSmile V. 2.0 CephSmile เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่างกระโหลกศรีษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อแบบ Soft tissue ช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศรีษะใบหน้าและฟัน ขณะนี้ CephSmile V. 1.0 ได้เข้าสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ส่วน CephSmile V. 2.0 ได้พัฒนา Graphics User Interface (GUI) ให้สวยงาม สามารถขยายขนาดได้ตามหน้าจอ มี Image Dialog Viewer ที่สามารถดูภาพ และคัดเลือกเฉพาะภาพที่ต้องการวิเคราะห์ใน CephSmile เพิ่มฟังก์ชันการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ด้านหน้า (Postero-Anterion View) และพัฒนาให้เป็น Expert System ที่สามารถให้ผลการวิเคราะห์กะโหลกศรีษะของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดฟัน และการผ่าตัดขากรรไกรให้แก่ทันตแพทย์ได้ มีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างที่ใช้ในการเคลื่อนฟันอีกด้วย (Model Analysis 2 มิติ) สามารถจำลองการตัดฟัน ถอนฟัน และจำลองการเคลื่อนที่ฟันใน 2 มิติ ฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ ฟังก์ชันการจำลองกะโหลกใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านหน้าและด้านข้าง พร้อมลายเส้นเซฟาโลเมทริกซ์ ด้วยเทคนิค 3D Image Warping จากภาพกะโหลกมาตรฐานใน 3 มิติ