MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

Search

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ (ปทุมธานี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NSTDA Annual Conference 2011: NAC 2011) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติ  ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและจากมนุษย์ ในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาและการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยที่   ดำเนินการโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา


nac2011-0001

nac2011-0002

nac2011-0003

nac2011-0004

nac2011-0005

nac2011-0006

nac2011-0007

nac2011-0008

nac2011-0009

nac2011-0010

nac2011-0011

nac2011-0012

nac2011-0013

nac2011-0014

nac2011-0015


Page 1 of 3