MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส และทีมในโอกาสที่ผลงานวิจัยของท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส และทีมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาและชีวเคมี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในโอกาสที่ผลงานวิจัยของท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน
   ดร.เฉลิมพล ทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชมากกว่า ๑๗ ปี โดยมุ่งทำงานในเรื่องสภาวะที่ไม่เหมาะสมในเรื่องการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก และส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศ คือ ปัญหาดินเค็มที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและความยากจนของเกษตรกรไทย เป็นอย่างมาก

    ผลงาน
    “พลิกฟื้นดินเค็มด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ”
    โดยดร.เฉลิมพล และทีมวิจัย เป็นผลงานที่ได้รับการกล่าวขานและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ผืนดินที่เคยมีความเค็มจัดจนไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆ ได้ สามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สร้างรายได้และคืนคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน นำมาสู่รางวัลเกษตรกรดีเด่น ผู้นำดีเด่น และชุมชนดีเด่นในระดับประเทศ

    ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาและชีวเคมีบวกกับการสร้างเครือข่ายวิจัยโดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทำให้ดร.เฉลิมพล และทีมวิจัย มีโครงการที่ทำร่วมกับบริษัทเอกชนหลัก ๔ แห่ง มูลค่ากว่า ๑๑๕ ล้านบาทในเวลา ๓ ปี (บริษัท เกลือพิมาย จำกัด, บริษัท มิตรผล จำกัด, บริษัท ซีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)) ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากว่า ๑๓ ปี ดร.เฉลิมพล ยึดหลักของการเป็นผู้ให้ก่อน และให้ที่ตรงกับความต้องการของเขา เมื่อให้แล้ว สิ่งต่างๆ จะกลับมา ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์แบบ “พันธมิตรถาวร”

    “การทำงานต้องเร่งค้นหาความเก่ง ความเชี่ยวชาญ ความจำเพาะของตัวเองให้ได้ หาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่เอกชนต้องการและสิ่งที่เราอยากทำให้ได้เร็ว รวมถึงการสร้างเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน เร่งสร้างความสามารถของคนในภาคเอกชน ให้กำลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเขา และที่สำคัญต้องเป็นที่พึ่งให้กับภาคเอกชนเมื่อเขาทุกข์บำบัดทุกข์ให้เขาได้ เมื่อเขาสุขเขาจะคิดถึงเรา”

    การทำงานกับเอกชนใช่ว่าผลประโยชน์จะตกแก่เอกชนเท่านั้น หากดร.เฉลิมพลยังได้มองไปถึงชุมชนและสังคมที่จะได้ประโยชน์นั้นด้วย ดร.เฉลิมพลจึงได้ชักชวนเอกชนทำ CSR ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังเช่น บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับชุมชนปลูกข้าวหอมมะลิบนพื้นที่ดินเค็ม บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) ขยายความรู้เรื่องการปลูกพืชในสภาวะควบคุม เป็นต้น

    Items details

    • Hits: 2715 clicks
    • Average hits: 55.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 6
    น้อยมากที่สุด