MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  รายงานประจำปี 2549

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Annual Report 2006บริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเฉพาะทางใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขานาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ สวทช. สามารถตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ในปี 2549 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม จากการมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเฉพาะทางทั้ง 4 เป็น เน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองคลัสเตอร์แห่งชาติทั้ง 7 ได้แก่อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ยานยนต์และการขนส่ง ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ชุมชนชนทบและผู้ด้วยโอกาส

   นอกจากการบริหารจัดการงานวิจัยแบบใหม่จะตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์แล้ว การบริการจัดการงานวิจัยในลักษณะนี้ยังเป็นกลไกในการบูรณาการทำงานภายใน สวทช. ซึ่งประกอบด้วยทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี อีกทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของ สวทช. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพันธมิตรในต่างประเทศอีกด้วย ส่งผลให้งานวิจัยตามโปรแกรมวิจัยหลักสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศและยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของชาวไทยได้อย่างเต็มที่

   ผลการดำเนินงาน

   • จำนวนโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม 1,333 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 459 โครงการ โครงการใหม่ 545 โครงการ มีโครงการที่จบและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ 329 โครงการ

    

   • เมื่อพิจารณาตามประเภทของงานวิจัย พบว่าแนวโน้มการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวทช. ค่อยๆ ลดลงเหลือเพียง 511 โครงการ ในขณะที่โครงการวิจัยที่ สวทช. ดำเนินเองค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 530 โครงการ ส่วนโครงการวิจัย และรับจ้างวิจัยก็เติมโตอย่างต่อเนื่อง

    

   • ขอยื่นจดสิทธิบัตร 56 สิทธิบัตร และได้รับ 14 สิทธิบัตร
     
   • ขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร 11 อนุสิทธิบัตร และได้รับ 25 สิทธิบัตร

    

   pdf คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 9.71 MB

        

       

    Items details

    • Hits: 1670 clicks
    • Average hits: 30.4 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 8
    น้อยมากที่สุด