MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  เยาวชนจากโครงการ NSC2012 คว้าชัยชนะจากเวทีการแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 7

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผลรางวัล "เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบ สนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  ซึ่งน้องๆ จะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000.- บาท

     

    นอกจากนี้ ผลงานเยาวชนจากโครงการ NSC2012 ยังได้รับรางวัลดีเด่น ในด้านต่างๆ อีก 3 ผลงาน ด้วยกัน ได้แก่ ผลงานโป้งแปะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลงานระบบแสดงภาพทางการแพทย์ในรูปแบบ 3 มิติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" มี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มี ความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ ประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ

    1. ประเภท บุคคลทั่วไป
     ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท
    2. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
     ผู้ชนะเลิศจะได้รับได้รับโล่พระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

    โดยในการประกวดโครงการประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7 มีความพิเศษซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง 3 หน่วยงาน กล่าวคือ ผลงานชนะเลิศของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกประเภทจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) และผลงานชนะเลิศของบุคคล ทั่วไปจากการแข่งขัน Thailand ICT Awards (TICTA) ประจำปี 2554 จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7

    โดยมีผลรางวัล"รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 7 ดังนี้
    ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงาน ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

    1. นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์
    2. นาย ธาดา จิรจรัส
    3. นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ
    4. นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ
    5. นาย ธันวา พัฒนพณิชกุล

    อาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์เซง เลิศมโนรัตน์
    เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 NSC 2012 ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ กลุ่มนิสิต นักศึกษา

    รางวัลดีเด่นด้าน Artificial Intelligence ได้แก่ผลงาน โป้งแปะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

    1. นาย เบญจรงค์ กัลยานมิตตา
    2. นาย ศิรวัชร พิทักษ์สฤษดิ์
    3. นาย อิทธิพงศ์ ลี้จินดา

    อาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์ฐิติวรรณ ศรีนาค
    เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 NSC 2012 ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิงกลุ่มนิสิต นักศึกษา

    รางวัลดีเด่นด้าน Edutainment ได้แก่ผลงาน ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

    1. นาย ธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ
    2. นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์
    3. นาย คฑา โพธิสาร

    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จักรชัย โสอินทร์
    เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 NSC 2012 ประเภท Mobile Application

    รางวัลดีเด่นด้าน Virtual Reality ได้แก่ผลงาน ระบบแสดงภาพทางการแพทย์ในรูปแบบ 3 มิติ จาก มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดังนี้

    1. นาย วีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี
    2. นาย ธนานันท์ พัฒนางกูร
    3. นาย ชนาทร สุภาพ

    อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรณี อจลากุล
    เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 NSC 2012 ประเภทโปรแกรมเพื่องานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิสิต นักศึกษา

    รางวัลดีเด่นด้าน Simulation ได้แก่ผลงาน Surgical Operation Simulatorจากมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

    1. นาย สุทธิพงษ์ อนุชิตโอฬาร
    2. นาย นิรัช ตติยานุพันธ์วงศ์
    3. นาย พงษ์พัฒน์ รัตนอมรพิน
    4. นาย ภัทรพล งามเลิศ

    ประเภทบุคคลทั่วไป
    รางวัลชนะเลิศ ในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาว่า ยังไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

    รางวัลดีเด่นด้าน Social Media Marketing ระบบการสื่อสารและการตลาดยุคใหม่สำหรับคนไทย ทั้ง ประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังนี้

    • นาย ชวลิต จรรยารักษ์สกุล

    รางวัลดีเด่นด้าน Embedded ระบบสอบถามมความคิดเห็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไร้ สาย ดังนี้

    1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ศุภนันท์ ต้นวรรณรักษ์
    2. ผู้ช่วยศาสตาจารย์อมร ต้นวรรณรักษ์

     

    Items details

    • Hits: 1533 clicks
    • Average hits: 28.9 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 1
    น้อยมากที่สุด