MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม สวทช.เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.ปลาย-สายวิทย์ฯ ...สมัครมาเป็นหมู่คณะ หรือมาในนามโรงเรียน (ไม่เกิน60 คน) กิจกรรมจัดครึ่งวัน ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

   alt

   บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรม “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์”เพื่อเปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนทั่วประเทศที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ให้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบปัญหาท้าทายระดับประเทศ และผลงานการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถนำไปต่อยอดออกสู่ตลาดได้จริง พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

     

    alt

    โรงเรียนที่สนใจ สามารถดูวันเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามภาพโปสเตอร์นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โทรศัพท์ 0 2529 7100 ต่อ 77226 (คุณปรมาภรณ์) หรืออีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    Items details

    • Hits: 1935 clicks
    • Average hits: 1 click / day

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 0
    น้อยมากที่สุด